РД на „Андонов” ООД, № 05-РД-97-00 от 10.12.2012г.