Публична покана

Публична покана с предмет на поръчката: Извършване “Одит” на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2007-2013” с бенефициент РИОСВ-Враца. Проект с наименование: “Дейности по устойчиво управление на резерват “Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Враца”

 Цялата документация за кандидатстване може да изтеглите от връзките по- долу.

 Документи за изтегляне:

 Пълен текст на Публичната покана

Пълен комплект документи