Проверка в село Згориград

След постъпил сигнал на електронната поща на РИОСВ – Враца за нерегламентирано депониране на земни маси и строителни отпадъци  в землището на село Згориград на 22.03.2013 г., бе извършена проверка от служители на инспекцията в присъствието на кмета на населеното място.  При проверката се констатира, че на частен имот с начин на предназначение “пасище, ливада”, собственост на жител на с. Згориград са депонирани значителни количества земни маси, примесени със скални отломки и незначителни количества строителни отпадъци. По информация на кмета, същите са от изкопните работи по проекта за Водният цикъл на Община Враца и се депонират със съгласието на собственика на имота с цел подравняване на терена.

Констатира се също така, че има депонирани земни маси на десния бряг на река Лева, срещу детската градина на с. Згориград. Според информацията дадена от кмета на населеното място, терена е собственост на Община Враца, която е дала своето съгласие за депониране на излишните количества земни маси от изкопните дейности по проекта за Водния цикъл с цел запълване  и рекултивация на заблатен терен.

При проверката не бяха представени документи, удостоверяващи съгласието за извършване на депониране на земни маси, скални отломки и строителни отпадъци от собствениците на имотите.

Направено е предписание на кмета на село Згориград до 29.03.2013 г. да бъдат представени в РИОСВ Враца необходимите документи, доказващи съгласието на собствениците за извършване на депониране, запръстяване и рекултивация на двата терена.