Проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Искър

          На 21 октомври РИОСВ-Враца и представители на общинска администрация Мездра, извършиха проверка по сигнал за „мазни петна“ на повърхността на водите на река Искър при гр. Мездра, общ. Мездра. По време на проверката реката е пълноводна, на няколко места по повърхността на водите визуално се установи наличие на тънък филм от „мазни петна“, в участъка й около археологичен комплекс „Калето“ в гр. Мездра. Извършен е оглед на реката след с. Ребърково до гр. Мездра за откриване на евентуален източник на замърсяване.
          От Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са взети водни проби за физикохимичен анализ от река Искър при моста на археологичен комплекс „Калето“ в града. Резултатите на измерените на място показатели "активна реакция", "разтворен кислород" и "електропроводимост" са в рамките на нормалните за типа на водния обект. Не е установено наличие на екземпляри умряла риба.
          Следва извършването на лабораторен анализ на взетите водни проби от Регионална лаборатория - Враца по показатели, за чието приключване е необходимо допълнително технологично време.
          С цел установяване източника на замърсяване и проследяване състоянието на реката от страна на РИОСВ-Враца предстои извършването на последващи проверки.