При археологическите дейности във „Врачански карст“ се спазват режимите за защитените територии

Проверката на експерти на РИОСВ – Враца в резерват „Врачански карст“, не  констатира нарушения в режима на защитената територия, съгласно чл. 17 от Закона за защитените територии.

Втора година продължава археологическото проучване на обект „Средновековен манастир „Света Троица“, попадащ в границите на резерват „Врачански карст“. Обектът е регистриран като паметник на културата – недвижима културна ценност в ДВ бр. 25/1969 г.

Археолозите извършват дейността по изясняване на планировката на укрепения манастирски комплекс в рамките на план-квадратната мрежа.  Спазват  се всички изисквания на издаденото от МОСВ съгласувателно  писмо за посещение в резервата.