Пожар на площадка за съхранение на вторични суровини

Извършена е проверка във връзка с възникнал пожар на площадка за съхранение на вторични суровини /бали с пластмаса/ на „Екобулсорт”ЕАД-гр.София, находяща се в гр.Враца, Хранително вкусова зона.Собственик на площадката е „Екобулпак”АД.

На площадката се съхраняват нерециклируеми пластмасови отпадъци – „RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци”.Същите са около 380т. и са предназначени за изгаряне в циментовити пещи на „Холсим”АД, като алтернативно гориво.Количеството на изгорелите отпадъци е около 1/3 от наличните на площадката.

Отпадъците се доставят от сепариращи инсталации на „Екобулсорт”ЕАД, находящи се в гр.София - кв.”Требич” и кв.”Филиповци”.

По данни на ОУ „ПБЗН” и АИС-„ЖП Гара”-гр.Враца замерените  концентрации на вредни емисии замерени в атмосферния въздух са под пределно допустимите норми.

В момента продължават замервания от АРЛ-Враца на основнити показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух /озон, СОх, SO2, NOх, и ФПЧ10/.

 

 

 

 

Пресцентър

РИОСВ-Враца

                                                                                                                      03.05.2012г.