• Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно Приложение № 5 към  чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.3 от 05.01.2018г.)