Ново посегателство върху посетителска инфраструктура в резерват „Врачански карст”

Едва няколко месеца след като бе ремонтирана и възстановена арката на входа на резервата „Врачански карст“, експерти от РИОСВ – Враца констатираха ново посегателство върху посетителска инфраструктура. Покривът на информационната табела, представяща информация за маршрут „Враца –  водопад Скакля – Войводин дол”, на територията на резервата, е отрязан и демонстартивно изгорен на пътя.

 

Напомняме, че тази умишлена проява на вандализъм по новоизградените туристически маршрути в резервата се повтаря. През празничните дни в края 2015 г. и началото на 2016 г. носещите колони на арката при входа на резервата бяха прерязани, което е довело до нейното разрушаване.

 

Маршрутите са изградени през месец юли 2015г. по проект на РИОСВ – Враца „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ – гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. В рамките на проекта бяха реализирани редица дейности в полза на жителите и гостите на града и любителите на природата.

Въпреки злонамерените посегателства от страна на конкретни лица, РИОСВ–Враца ще намери възможности за ремонтиране и възстановяване на повредените елементи и ще продължи да полага усилия за поддържане в добро състояние на изградената посетителска инфраструктура и за съхраняване на природните богатства на региона.  

 

За посегателствата ще бъдат сезирани компетентните органи.

Обръщаме се към всички, които обичат природата, да не остават безразлични към подобни вандалски дейния и при наличие на информация  за такива да подават сигнали на дежурните телефони на инспекцията.