НОВО! - изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обн.ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.