НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях