Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца, на 07.03.2014г.

Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца, на 07.03.2014г.