Излъчен материал по btv за замърсяване на река Черна

Във връзка с материал излъчен по btv репортерите, за замърсяване на река Черна в района на с. Лютаджик, общ. Враца на 04.05.2012г. от експерти на РИОСВ-Враца и АРЛ-Враца е извършена незабавна проверка и пробонабиране.

Извършен е оглед на реката от с. Лютаджик до извор “Черна” и “Сухия извор”, при който е констатирано, че “Сухия извор” не е активен. По камъните и дъното на реката около него няма видими следи от замърсяване. Водите на извор “Черна” са видимо бистри, без следи от замърсяване. Коритото на реката около извора и след него е чисто без видими следи от замърсяване. В района органолептично не се усещат миризми.

Взетите водни проби за анализ от АРЛ-Враца от река Черна и извор “Черна” не показват наличие за замърсяване и всички изследвани показатели отговарят на пределно допустимите концентрации за качествата на повърхностно течащите води за река Черна и подземни води за извор “Черна”.

Считаме, че информацията за замърсяване на реката и извора е неоснователна.

 

 

08.05.2012 г.