Инструкции по прилагане измененията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУО


Инструкции
по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците


Съгласно изискванията на § 18, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО) съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 13 а, ал. 3 в срок до 15.01.2012 г.

I. В съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 2 от ПРЗ към ЗИД на ЗУО до 14.01.2012 г. включително, лицата, извършващи горепосочените дейности, подават пред компетентния орган, издал разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци:
1. Заявление за изменение и/или допълнение на притежаваното от тях разрешение по чл. 12, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 45 от ЗУО, съгласно Образец № 4, който е публикуван на интернет страницата на МОСВ/Административни услуги/Образци на заявления: http://www2.moew.government.bg/recent_doc/admin_service/applications/Otpadatzi/Obrazec_4_izmenenie_i_dopalnenie.doc

или
2. Заявление за издаване на нов регистрационен документ по реда на чл. 50 от ЗУО, съгласно Образец № 13, който е публикуван на интернет страницата на МОСВ/Административни услуги/Образци на заявления:
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/admin_service/applications/Otpadatzi/zaiavlenie_reg_RIOSV.doc.

Към заявленията по т. 1 и т. 2 се прилагат следните документи:
1. Документ за платена такса;
2. Заверени от компетентен орган скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че всеки от имотите, на чиято територия е разположена дадена площадка, се намира на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, или на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;
3. Всички документи по чл. 39 от ЗУО, удостоверяващи промяната, в случай че изменението и/или допълнението на разрешение по чл. 45 от ЗУО включва и:
• добавяне на дейности с ОЧЦМ, както и дейности по съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и отпадъци от метални опаковки на съществуващи площадки;
• добавяне на нова площадка, на която ще се извършват дейности с ОЧЦМ, както и дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС;
• добавяне на нови видове отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и/или при изменение количествата на същите, заложени в разрешението.

4. В заявлението задължително следва да бъдат посочени всички площадки, които отговарят на изискванията на чл. 13а, ал. 3 от ЗУО и всички площадки, които следва да бъдат закрити.
5. В съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 3 от ПРЗ към ЗИД на ЗУО компетентният орган може да поиска предоставяне на допълнителна информация както от заявителя, така и от органа, издал документите по чл.39, т. 12 от ЗУО. В срок до два месеца от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителната информация компетентният орган се произнася с решение, като изменя и/или допълва разрешението или мотивирано отказва да измени и/или допълни разрешението на основанията на чл. 45, ал. 8 от ЗУО.

II. Съгласно § 17, ал. 2от ЗУО лицата, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документите за съответствие на площадките с изискванията на чл. 54, ал. 2 от ЗУО в срок до 14.01.2012 г. включително.