Eкспертите от РИОСВ- Враца са извършили 80 проверки на обекти през април

          През април експертите на РИОСВ – Враца са извършили 80 проверки на 73 обекта на територията на област Враца - 45 планови и 35 извънредни. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са дадени 26 предписания. Съставени са 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 5 150 лева.

Комплексни проверки са извършени на 13 фирми в общините Враца, Бяла Слатина, Мездра и Криводол, като за установени пропуски и нарушения са дадени три предписания.

През месеца продължиха проверките на речните корита и прилежащите им територии в 103 кметства, попадащи в административните граници на 10-те общини. Те се извършиха в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за предприемане на ефективни мерки за почистване от нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните корите и прилежащите им територии.

За изпълнение на условията в комплексните разрешителни са проверени и двете регионални депа на територията на област Враца – Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ Враца - Мездра (обслужващо двете общини) и РДНО – Оряхово (обслужващо 6 общини от областта). За допуснати пропуски и нарушения от депото в Оряхово са дадени 5 предписания.

Подробна информация за месечната контролна дейност на РИОСВ – Враца можете да намерите на интернет страницата на инспекцията - http://riosv.vracakarst.com в раздел “Контролна дейност”, подменю “Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ – гр. Враца”.

07.05.2015г.
Пресцентър РИОСВ – Враца