Експерти на РИОСВ – Враца провериха сигнал за нерегламентирано отглеждане на диви животни

Експерти от РИОСВ Враца провериха извънредно сигнал за отглеждането на различни видове диви животни в кв. „Бистрец“ на Враца.

При извършената на 5 октомври проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство и Областната дирекция за безопасност на храните във Враца, беше констатирано наличие на дива котка, включена в  Приложение № 3 на ЗБР, муфлон и бодливи свинчета, включени в Приложение А на Регламент 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

 

Предстои предприемане на административно-наказателни мерки от РИОСВ Враца.