ЕКСПЕРТИ НА РИОСВ – ВРАЦА ПРОВЕРИХА ФИРМИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 30 от 2011г./ експерти от РИОСВ – Враца, съвместно с представител на ОД на МВР – Враца извършиха контролни проверки на площадките, извършващи дейност свързана с отпадъци от черни и цветни метали на територията на Област Враца.

 

1. Площадка за ОЧЦМ на “Косаня”ЕООД, гр. Мизия

Дружеството извършва търговска дейност с ОЧЦМ и изкупува отпадъци от ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО на площадка в Промишлена зона на гр. Мизия - имот № 443002 с площ 18 070 м2.

За дейността си фирмата притежава лиценз от МИЕТ №195/22.02.2005г и разрешително за дейности с отпадъци №05-ДО-118-00/02.10.2007г., издадено от РИОСВ-Враца. Изкупуването на отпадъците от битов характер се извършва въз основа на договор с декларация за произход.

Отпадъци от ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО се съхраняват на отделни площадки, съгласно нормативните изисквания. За същите се водят отчетни книги, заверени от РИОСВ-Враца.

На площадката не се констатира изкупуване на елементи от пътната, електропреносната, ВиК и ЖП инфраструктури.

 

2. Площадка за ОЧЦМ на “Метал Транс 2005”ЕООД, гр. Враца

Дружеството извършва търговска дейност с ОЧЦМ и изкупува отпадъци от ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО на площадка в Източна промишлена зона на гр. Враца - поземлен имот с идентификатор №12259.1021.358, с площ 1375м2 с предназначение на територията урбанизирана и с начин на трайно ползване складова база. За дейността си фирмата притежава лиценз от МИЕТ №350/16.03.2006г. и разрешително за дейности с отпадъци №05-ДО-127-01/26.04.2011г., издадено от РИОСВ - Враца. Изкупуването на отпадъците от битов характер се извършва въз основа на договор с декларация за произход.

Отпадъци от НУБА и ИУЕЕО се съхраняват на отделни площадки, съгласно нормативните изисквания. За същите се водят редовно отчетни книги, заверени от РИОСВ-Враца. Няма налични отпадъци от ИУМПС.

На площадката не се констатира изкупуване на елементи от пътната, електропреносната, ВиК и ЖП инфраструктури.

 

3. Площадка за ОЧЦМ на “Металком Инвест”ЕООД, гр. Враца

Дружеството извършва търговска дейност с ОЧЦМ и изкупува отпадъци от ИУМПС и НУБА на площадка в Западна промишлена зона на гр. Враца - парцел №. XV, кв.1, с обща площ 7300 м2. За дейността си фирмата притежава лиценз от МИЕТ №364/08.05.2006г. и разрешително за дейности с отпадъци №05-ДО-114-01/14.07.2009г., издадено от РИОСВ - Враца. Изкупуването на отпадъците от битов характер се извършва въз основа на договор с декларация за произход.

Отпадъци от НУБА и ИУМПС се съхраняват на отделни площадки, съгласно нормативните изисквания. За същите се водят отчетни книги, заверени от РИОСВ-Враца.

На площадката не се констатира изкупуване на елементи от пътната, електропреносната, ВиК и ЖП инфраструктури.

 

23.06.2011 г.