Природна забележителностЧЕРВЕНИЦА

Цели на обявяване: Скално образувание

Местоположение:

Област: Враца, Община: Роман, Населено място: с. Кунино

Площ: 3.0 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 3039 от 03.10.1974 г. на МГОПС (ДВ, бр. 88/1974)

Режим на дейности:

  1. Забранява се да се секът, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякъкви растения;
  2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
  3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на същите;
  4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се поврежда и изменя естествени облик на месността и включително водните течения;
  5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите;
  6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи;

Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества.

Природна забележителност „Червеница“, представлява монолитен скален блок в землището на с. Ку­нино, разположен в скалния масив, над самото село.

Тя се намира на входа на Карлуковския пролом, един от най-красивите карстови райони в България, символично отбелязвайки неговото начало. Извисява се величествено над целия скален ръб.

Максималната височина на същинската скала е 72 м, но дълбоко изрязаната от р. Искър основа от пясъчник създава зрително усещане за много по-голяма височина. Дължината в направление запад-изток в момента е 174м, като източната стена е силно пострадала от кариерата за добив на варовик, действала от 1922 до 1972 г.

Скалата се отличава от характерния пейзаж на дълбоко окарстения Карлуковски пролом чрез своята монолитност.

Върху плоското теме на Червеница,  наръбена с няколко тераски е съществувало селище от каменномедната епоха. В резултат на еро­зията, много от старините са загубени, но се намират все още фрагмен­ти от глинени съдове.

В североизточния край на Червеница се виждат следи от зид, граден от обикновен ломен камък, свързан с бял хоросан, с дебелина до 2 м. На мястото, където е имало врата стърчи един побит камък. Навсякъде в района на този величествен ска­лен масив има останки от различни исторически епохи.