Защитена местност „Боров камък“

Цели на обявяване:
Опазване на вековна букова гора със смесен произход на карстов терен при голям наклон.

Местоположение:

Област Враца, Община Враца, Населено място: с. Згориград

Площ: 164.6 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № 342 от 17.05.1979 г. на председателя на КОПС (ДВ бр. 67/1979)

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-640 от 26.05.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 60/2003)

Режим на дейности:

1. Забранява се пашата на домашни животни;
2. Забранява се повреждането на горската растителност;
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът;
5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено по устройствения проект на защитената територия.

Защитена местност „Боров камък”, обхваща района на изворите на р. Лева,  водопад “Боров камък” и вековна букова гора.

Защитената местност попада на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, недалеч от село Згориград, на един от притоците на река Лева и е един от основните туристически обекти на територията на парка.

Един от красивите водопади в България – Боров камък, е едно от най-възхитителните кътчета, което може да се види в западната част на Стара планина. Водната каскада се спуска от 63 метра височина, създава удивителна гледка, която ще ви плени и омагьоса. Водопадът става  все по-известен сред туристите през последните години.

Мястото е свързано с историята на рудодобива – в началото на миналия век е основана рудничарската секция на миньорите от мина „Плакалница”. В защитената територия действа и режим за санитарно-охранителна зона.

Екопътека „Боров камък”

Згориградската екопътека (или Екопътека Боров Камък - на името на водопада до който се изкачва) започва от с. Згориград. До водопада отвежда пътека, която преминава през изключително живописен район и на места има по-стръмни и опасни участъци, но като цяло маршрутът никак не е труден и натоварващ.

Изградена е мрежа от мостове и стълби, които бавно, но сигурно отвеждат до най-съкровените тайни на местността. Екопътеката следва течението на река Лева и е добре обезопасена.