Актуални изменения и допълнения в Закона за Управление на отпадъците (ЗУО)

обнародвани в ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за специфични потоци отпадъци

ИУМПС и ИУЕЕО
Ново изискване при разрешителен режим за дейности с отпадъци (чл.35, ал.2, т.3)
- При издаване на разрешение за дейности с ИУМПС и дейности по разглобявяне на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба, както и за дейности с ИУЕЕО, се въвежда изискване за банкова гаранция (чл.69, ал.2; чл.73, ал.3) в размер от 15 000 лв. за дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка. Банковата гаранция за ОЧЦМ намалява от 25 000 на 15 000 лв. независимо от броя на изброените потоци отпадъци (ИУЕЕО, ИУМПС или ОЧЦМ).

ОЧЦМ

Плащане в брой (чл.38, ал.4 и ал.5)
- Изискването за безкасово плащане по сделки с ОЧЦМ не се прилага за разплащания към физически лица /ф.л./, когато общата стойност на сключените от съответното ф.л. сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на календарната година.
Предаване на ОЧЦМ (чл.39, ал.3)
Дадена е възможност ОЧЦМ с битов характер от физически лица да се предават на:                    
• общински площадки или чрез кампании, организирани от кметовете на общини или
• лица с разрешителен документ за дейности с ОЧЦМ
• или на лица с регистрационен документ за събиране и транспортиране, при условие, че имат договор с лица, притежаващи разрешение/комплексно разрешително за дейности с ОЧЦМ.

ПЛОЩАДКИ ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ
Териториално разположение (чл.38)
 

- Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение“ с новото изменение на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове     отпадъци от            опаковки.
- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38,ал.1.
 

 

Привеждане в съответствие - в Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)
 

В 12-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1, представят подновена банкова гаранция в размер съгласно чл.69, ал.2 (§65, ал. от ЗИД на ЗУО).
В 3-месечен срок от влизането в сила на закона /до 30.03.2017 г./ лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл.69, ал.2. При неизпълнение на това изискване разрешението на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС(§65, ал.2 от ЗИД на ЗУО).
В 24-месечен срок от влизането в сила на закона /до 31.12.2018 г./ лицата, притежаващи разрешение/регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за териториално разположение по чл.38, ал.1, и подават заявление за изменение и/или допълнение, към което прилагат документите по чл.69, ал.1, т.9 и т.10, съответно по чл.78, ал.4, т.3 и т.5 (§66, ал.1 от ЗИД на ЗУО). Ако площадките вече отговарят на това изискване, заявление не се подава.
- Когато площадката/те не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1 и не е подадено заявление, разрешението/регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този ЗИД на ЗУО. В 3-месечен срок от изтичането на двугодишния срок ю.л./ф.л. е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките (§66, ал.5 от ЗИД на ЗУО).
- Ако разрешението/регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл.38, ал.1, компетентният орган изменя служебно разрешението/регистрационния документ, като заличава площадката/те, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1 (§66, ал.4 от ЗИД на ЗУО).