68 проверки на обекти извършиха експертите от РИОСВ- Враца през месец март

                      Акцентът в дейността на РИОСВ – Враца през март бяха проверки по заповедите на министъра на околната среда и водите, областния управител и кметовете на общини за състоянието на водните обекти – чистотата на речните корита и прилежащите им площи и язовирите и реките на територията на област Враца.
Започнаха проверките в общините по изпълнението на дадените предписания, съгласно заповедта на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните корита и прилежащите им територии. По одобрен график бе извършен обход на речни легла и прилежащите им територии в регулационните граници на населени места, попадащи в административните граници.
Експерти от РИОСВ взеха участие в междуведомствена комисия, която извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири и защитни диги на територията на областта, както и на участъците от речните корита извън урбанизираните територии. Комисията определи дължините на речните участъци, чиято проводимост е намалена.
Представители на РИОСВ – Враца участваха и в междуведомствени комисии по заповеди на кметовете на община Хайредин, Мизия и Борован. Целта на проверките бе да се обследва проводимостта на речните легла в границите на урбанизираните територии на тези общини.
През март експерти от екоинспекцията провериха 65 обекта на територията на областта и дадоха 9 предписания за констатирани пропуски и нарушения на екологичното законодателство, като три от тях са изпълнени и проверени в рамките на месеца.
От извършените 68 проверки, 22 са извънредни, като най-голям брой – 11, са по последващ контрол на дадени предписания, при всички е констатирано тяхното изпълнение.
РИОСВ – Враца е осъществила проверки по пет постъпили жалби и сигнала. На двама земеделски производители от кв. „Бистрец“, Враца и на кмета на с. Камено поле, общ. Роман, са дадени предписания за почистване и недопускане на повторно замърсяване на нерегламентирани терени с торов отпадък. Акт за нарушение по Закона за опазване на околната среда е съставен на собственика на имот в Мездра, развиващ автотенекеджийска дейност и бояджийски услуги.
Подробна информация за месечната контролна дейност на РИОСВ – Враца можете да намерите на интернет страницата на инспекцията - http://riosv.vracakarst.com в раздел “Контролна дейност”, подменю “Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ – гр. Враца”.


07.04.2015г.
Пресцентър РИОСВ – Враца