Контакти

Адрес:
гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата)

Работно време на звеното за административно обслужване: 09.00ч.-17.30ч.


Дежурен телефон/факс : 092/ 62 92 11 ;  факс / директор: 092/ 62 47 61
електронна поща: riosv_vr@m-real.net
 
ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ ТЕЛЕФОН
EMAIL
Директор инж. Цветинка Нейкова 092/ 62 47 61
riosv_vr@m-real.net
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел "Контрол на околната среда"
Началник отдел   092/991374, в.121
riosv_vr@m-real.net
Сектор "Превантивна дейност, биологичното разнообразие и защитените териториии, опазване на почвите и земните недра"
 
Началник сектор   092/ 991732, в.104
ovos@m-real.net
Направление "Превантивна дейност "
Младши експерт по "ООС и ЕО"   092/ 991732, в.104
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт по "ЕОЕЩ"  

092/991759, в.106 riosv_vr@m-real.net

Младши експерт по "КПКЗ"   092/ 991759, в.106
riosv_vr@m-real.net
Направление "Контрол на почвите и земните недра"
Главен експерт "Мониторинг и контрол на почвите"   riosv_vr@m-real.net
Направление "Опазване на  биологичното разнообразие и защитени територии"
Старши експерт "Опазване на биологичното разнообразие и ГМО"   092/ 991775, в.117
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт "Натура 2000"   092/ 991775, в.117
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт "Защитени територии"   092/ 991775, в.117
riosv_vr@m-real.net
Сектор "Управление на отпадъците, опазване на водите, опазване чистотата на въздуха, опасни хим.в-ва и упр.на риска "
Началник сектор   092/ 991522, в.107
riosv_vr@m-real.net
Направление "Управление на отпадъците"
Главен експерт "Управление, инсталации и съоръжения за третиране на битови отпадъци"   092/ 991374, в.120
riosv_vr@m-real.net
Старши експерт "Финансов контрол и управление на масово разпространени отпадъци"

 

092/991374, в.120
riosv_vr@m-real.net
Направление "Опазване на водите"
Старши експерт "Контрол чистотата на водите по поречията на р.Искър и р.Дунав"   092/ 991374, в.119
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт "Контрол чистотата на водите по поречието на р.Огоста"   092/ 991374, в.119
riosv_vr@m-real.net
Направление "Опасни химически вещества и управление на риска"
Главен експерт по "Опасни химически вещества"  

092/ 991598, в.108
riosv_vr@m-real.net 

 Направление "Опазване  чистотата на въздуха"
Главен експерт "Управление качеството на атмосферния въздух , летливи органични съединения"

 

092/ 991522, в.107
riosv_vr@m-real.net
     
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Направление "Финансово - счетоводна дейност"
Главен счетоводител   092/ 991224,
riosv_vr@m-real.net
Старши счетоводител   092/ 991224, .riosv_vr@m-real.net
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Младши експерт "Кадрово и административно обслужване"  

092/ 991248,   riosv_vr@m-real.net

Технически сътрудник - обслужване "На едно гише"  

092/62 92-11    riosv_vr@m-real.net

Главен специалист "Организатор спомагателни дейности и автотранспорт"   riosv_vr@m-real.net
Направление "Правно обслужване"
Младши юрисконсулт  

092/ 991248,      riosv_vr@m-real.net

Направление "Информационна дейност"
Старши експерт "Информационна дейност и РДП"  

092/ 991598,             rdp@m-real.net

Направление "Връзки с обществеността"
Старши експерт " Връзки с обществеността "   092/991967, pr@vracakarst.com