Регламент (ЕО) 1272/2008 -CLP

Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP класификация, опаковане и етикетиране на вещества и смеси.

 

 Регламент CLP е новото законодателство на ЕС, относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Той установява в законодателството на ЕС критериите за класификация и правилата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали на ООН (UN GHS).

Регламент CLP въвежда задължения за производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да класифицират, етикетират и опаковат веществата, смесите и определени изделия (експлозиви), които пускат на пазара и да нотифицират класификацията и етикетирането на веществата в Европейската Агенция по химикали, Хелзинки (ECHA). На нотификация подлежат:

  • веществата, които подлежат на регистрация в съответствие с регламент REACH и се пускат на пазара на ЕС;
  • веществата, които се класифицират като опасни и се пускат на пазара на ЕС независимо от количествата, в самостоятелен вид или в смеси над пределните концентрации, което води до класифициране на смесите като опасни.
  • въстановяването (рециклирането) на вещества от отпадъци се смята за производство и тези вещества подлежат на регистрация/нотификация, освен ако не са освободени от регистрация. Виж ръководство за отпадъци и въстановени вещества:
  •  http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/reach/rykovodstva.page

Задължените по този регламент лица трябва да уведомят (нотифицират) Европейската Агенция по химикали за класификацията и етикетирането на техните вещества до 01.12.2010г., или до един месец след първото пускане на веществото на пазара, когато това става на или след 1 декември 2010 г.

Нотификацията се извършва по електронен път в интернет портала на Агенцията - REACH-IT http://echa.europa.eu, в реално време или с предварително създадено досие за нотификация в IUCLID 5.2. Този инструмент може да бъде свален безплатно от www.iuclid.echa.europa.eu.

Нотификацията е безплатна и задължителна!

 Веществата с хармонизирана класификация и етикетиране (на ниво ЕС) са включени в приложение VI на Регламент 1272/2008 – CLP.

Базата-данни с хормонизирана класификация и етикетиране на веществата е достъпна на сайта на  Европейската агенция по химикали

http://echa.europa.eu/clp_en.asp

Подробна информация относно изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 (CLP) можете да получите от Националното информационно бюро по химикали към Mинистерството на околната среда и водите на адрес:  chemhelpdesk@moew.government.bg.

 Европейската агенция по химикали публикува списък с класификация и етикетиране на вещества в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/news.page