Доклади от Севезо проверки.

Downloads

Доклад от проверка на “Петролна база Враца“ - общ.Враца, обл.Враца 23.10.2018г.
размер: 37 KB
Доклад от проверка на “Булгартрансгаз“ - ЕАД, с.Чирен, общ.Враца, обл.Враца 26.09.2018г.
размер: 33 KB
Доклад от извършен контрол по изпълнение на условията от Доклада за безопасност, одобрен с решение 114 -А1/2017 на ИАОС на предприятие с висок писков потенциал "АЕЦ Козлодуй" ЕАД с оператор "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй
размер: 1769 KB
Доклад от проверка на “Никас“ - ООД, гр.София, „Производствено-складов комплекс“ в с.Лиляче, обл.Враца 22.05.2018г.
размер: 865 KB
Доклад от проверка на “КАМИБО “ ЕООД-ТП „ХИМЕНЕРГО“ град Враца, община Враца, област Враца, 11.05.2018г.
размер: 624 KB
Доклад от проверка на „ДМВ“ЕООД- гр.Русе „Петролна база“, гр. Враца, община Враца, област Враца, 14.11.2017г.
размер: 349 KB
Доклад от проверка на “Булгартрансгаз“ - ЕАД, с.Чирен, общ.Враца, обл.Враца 26.09.2017г.
размер: 301 KB
Доклад от проверка на“АЕЦ Козлодуй” ЕАД - гр. Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, 14.06.2017г.
размер: 401 KB
Доклад от проверка на “КАМИБО “ ЕООД-ТП „ХИМЕНЕРГО“ град Враца, община Враца, област Враца, 19.05.2017г.
размер: 120 KB
Доклад от проверка на “Никас“ - ООД, гр.София, „Производствено-складов комплекс“ в с.Лиляче, обл.Враца 12.05.2017г.
размер: 165 KB
Доклад от проверка на “Булгартрансгаз“ - ЕАД, с.Чирен, общ.Враца, обл.Враца 27.09.2016г.
размер: 373 KB
Доклад от проверка на „ДМВ“ ООД- Русе „Петролна база“, гр. Враца, община Враца, област Враца, 25.10.2016г.
размер: 217 KB
Доклад от проверка на „Никас“ ООД „Производствено- складов комплекс“, с. Лиляче, община Враца, област Враца, 16.09.2016г.
размер: 219 KB
Доклад от проверка на “КАМИБО “ ЕООД-ТП „ХИМЕНЕРГО“ град Враца, община Враца, област Враца, 15.06.2016г.
размер: 152 KB
Доклад от проверка на“АЕЦ Козлодуй” ЕАД - гр. Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, 07.06.2016г.
размер: 270 KB