Заключителна пресконференция по проект по ОПОС на РИОСВ - Враца

           Днес в конферентната зала на хотел “Хемус” в гр.Враца се проведе заключителна пресконференция по публично представяне предвидените дейности по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. Представения проект, чиито бенефициент е РИОСВ – Враца е на стойност 352 900.00 лв, от които 299 965.00лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 52 935.00лв. национално съфинансиране. Директора на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова откри пресконференцията и поздрави присъстващите. На пресконференцията присъстващите бяха запознати с основните дейности по проекта, които са изпълнени през последните 3 години. Голям интерес предизвика интерактивното табло, което е поставено в градска среда и дава цялостна информация за резервата и туристическите маршрути, които преминават през него, както и новоизградената посетителска инфраструктура по четири от пътеките в резервата.

          Проектът е одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" , приоритетна ос 3:„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

          Целта на проекта е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст".

По проекта са реализирани следните дейности:
Посетителска инфраструктура и капитално строителство
• Маркиране на терен на границите на резерват „Врачански карст".
• Ремонт на Опознавателен маршрут „Воеводин дол-Скакля".
• Обозначаване подходите с табели, изработка и поставяне на информационни табла, изграждане на кътове за отдих и подновяване на маркировката по маршрути „Бистрец-Леденика" с изходен пункт"; кв.Бистрец, маршрут „Ботев път" с изходен пункт местността „Кръстиля" и маршрут „Кривите" с изходен пункт кв. „Медковец".
• Закупуване и поставяне на интерактивна информационна табела на подходящо централно място в града, с информация за маршрутите и режимите в резервата.
Интерпретация и образователни програми
• Изработване на информационно образователен филм за резерват „Врачански карст“,
• Изработване на рекламен видеоклип с маршрутите в резервата и излъчване в медиите
• Издаден е албум със събития и акции в резервата
• През 2013 с хепънинг е отбелязана 30 годишнината от обявяването на резервата
• Изработени и раздадени са тениски, шапки, химикалки и ключодържатели с логото на резервата
• Проведени са конкурси за най-чисто населено място граничещо с резервата
• Проведени са пленери с ученици, изучаващи изобразително изкуство
• Фотолов по един от маршрутите в резервата
• Посещения на водопад "Скакля"
• Преминаване по опознавателен маршрут
• Kонкурси за най-добра снимка от резервата и фотографски изложби
• Наблюдение на птици в резервата
• Посещение в необлагородена пещера в резервата с ученици
• Рисунка на асфалт
• Оборудване на информационен и посетителски център в съществуващо помещение