Защитена местност „ВЕЖДАТА“

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на растението келереров центрантус, български ендемит и реликт;
2. Опазване на територия с характерен ландшафт (скален венец и сипеи).

Местоположение:

Област Враца, Община Враца, Населено място: с. Челопек

Площ: 62,6 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № РД-151 от 21.02.2003 г. на Министъра околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2003) 

Режим на дейности:
1. Забранява се ползването на каквито и да е части от келереровия центрантус;
2. Забранява се паша и преминаване на домашни животни;
3. Забранява се всякаква стопанска дейност;
4. Забранява се добиване на семенен материал без разрешение на Министерството на околната среда и водите.

Защитена местност „Веждата” се намира над село Челопек и представлява скален венец, в основата на който преобладават подвижни варовити сипеи.

 Обявена е с цел опазване на находище (едно от двете за България) на растението Келереров центрантус (Centranthus kelleri), български ендемит и реликт, (растение, което не се среща никъде другаде в света и запазено от древни геологически епохи).

В района на защитената територия има изключително разнообразие от света на орнитофауната. По скалите се срещат обикновен мишелов, белоопашат мишелов, скален орел, осояд, обикновена ветрушка, скална лястовица, ястребогушо коприварче, жълтоклюна гарга и други.