Ученици рисуваха сред природата на резерват “Варчански карст”

          РИОСВ - Враца проведе пленер с ученици от Професионална гимназия по каменообработване, село Кунино. На 23 юни възпитаници на училището с интерес към изучаване на изобразително изкуство рисуваха сред природата на резерват “Врачански карст”. Младите художници пресъздадоха в рисунки уникалния характер на карста и част от неговите обитатели. Всички участници получиха материали за рисуване, а авторите на най-добрите творби взеха специални награди.
          Рисунките ще бъдат изложени на организирана от РИОСВ – Враца изложба. Всички участници и гости на предстоящата изложба ще получат картички с отпечатани върху тях рисунки от проведения пленер.
          Провеждането на пленера е само част от дейностите на РИОСВ – Враца по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.
 

снимки