Ученици поставиха къщички за птици в резерват "Врачански карст"

               РИОСВ – Враца проведе наблюдение на птици в резерват “Врачански карст” и поставяне на къщички за закритогнездещи птици. В мероприятието участваха деца от екоклуб “Детелини” с ръководител Гергана Комитска, към СОУ “Христо Ботев” в град Враца. Участниците в инициативата присъстваха на лекцията на Свилен Чешмеджиев, отговорник мониторинг в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - Свищов - "Птиците в резерват “Врачански карст”“ и имаха възможността да наблюдават на живо, някои от представените видове. Децата участваха активно в избора на подходящи дървета и поставянето на къщички. Всички получиха определители, плакати, брошури и книжки свързани с разпознаване, начини на опазване и подобряване на природозащитния статус на птиците.
Наблюдението на птици в резервата и поставянето на къщички е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.