Ученици посетиха необлагородена пещера

          РИОСВ – Враца организира посещение с ученици в необлагородена пещера. Мероприятието се проведе на 12.05.2015г. и в него участваха възпитаници на Клуб по екология “Таралежите” към ПМГ “Академик Иван Ценов”, гр.Враца. След прехода до входа на пещерата и проведено обучение за навлизане в пещери, с помощта на опитни спелеолози и подходяща екипировка и осигуровка децата влязоха в пещерата. На място имаха възможността да се запознаят с пещерните обитатели и заплахите за тях, чрез проведения открит урок за пещерите в резервата. Информация по темата “Пещери и пещерообразуване” беше поднесена от представители на пещерен клуб “Стрешеро”. Всички участници в мероприятието получиха като награди литература и материали за пещерите.
          Целта на посещението е популяризиране на характерните за резерват “Врачански карст” множество пещери и организирането му е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.
          Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв..
Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.
Национално съфинансиране: 52 935.00лв.
Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води – Враца

          Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца http://riosv.vracakarst.com
  снимки тук