Ученици наблюдаваха птици е резерват "Врачански карст"

Наблюдение на птици в резерват Врачански карсторганизира РИОСВ – Враца за деца от различни възрасти. Преди да посетят резервата, в информационния център на РИОСВ - Враца, участниците в инициативата присъстваха на лекцията на Свилен Чешмеджиев, отговорник мониторинг в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - Свищов - "Птиците около нас и как да ги разпознаем“.

След като се запознаха с особеностите на птиците, обитаващи страната ни, всички посетиха резерват „Врачански карст“. Там имаха възможността да наблюдават част от представените в лекцията птици - белоглав лешояд, бързолети, керкенези и други обитатели на резервата. Организаторите от екоинспекцията бяха подготвили редица забавни игри и викторини. Всички активни участници получиха награди, свързани с птиците.

Наблюдението на птици в резервата е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.