Такси по СЕВЕЗО

          Във връзка с изискванията на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) всички оператори, имащи задължения да извършат класификация на обектите си и да изготвят Доклади за безопасност (ДБ) и за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) са длъжни да заплатят такса.
               На основание чл.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.,изм.,бр. 5 от 19.01.2016г.):
              (1) За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.
              (2) За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.
              (3) За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация  се заплаща такса в размер 100 лв.

Таксите по ал. 1 и 3 се привеждат по банков път  на сметка:
БАНКОВА СМЕТКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

IBAN:              BG35 BNBG 9661 3000 1387 01
BIC:                 BNBGBGSD
Банка:            БНБ София
Основание : чл. 3, ал.1 от ПМС 136 – за документите на ПВРП (500 лв.)
                        чл.3, ал.3 от ПМС 136 – за класификация (100 лв.)

Таксата по ал. 2 се привежда по банков път  на сметка:
БАНКОВА СМЕТКА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО  ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВРАЦА
IBAN:               BG70UBBS80023106174708

BIC:                  UBBSBGSF
Банка:             ОББ – АД, клон  Враца
Основание : чл. 3, ал.2 от ПМС 136 – за документите на ПНРП (200 лв.)