СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ 2011

  

22 март, Световният ден на водата се отбелязва по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, обявен е през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН.

Целта на Световния ден на водата 2011 е да се фокусира вниманието на международната общност относно въздействието на бързия градски прираст на населението, индустриализацията и несигурността, причинени от изменението на климата, конфликти и природни бедствия на градските водни системи.

Тази година темата, “Вода за градовете: в отговор на предизвикателствата в градовете” има цел да насърчи светлината на прожекторите и правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно в изпълнението на не се поддават на градското управление на водите.

            Вярно е, че световните запаси от вода са големи. Почти ¾ от земната повърхност е заета от Световния океан. И по-правилно би било нашата планета да се нарича Океан, а не Земя. Над 97 % от общото количество на водата в хидросферата са в Световния океан. Но това е солена вода и на практика се използва малко. Промишлеността, селското стопанство и битови нужди се нуждаят от сладка вода. Нейните най-големи запаси са под земята, но се добиват трудно и използват недостатъчно. Малко се използват количествата сладка вода, съсредоточени в природните ледници. Едва 0,6% - повърхностните сладки води на сушата (езера, реки), са достъпни за човека и живите организми.

В наши дни около 1/3 от населението на Земята изпитва постоянен недостиг на вода. Сладката вода постепенно се превръща в изчерпаем и при това незаменим природен ресурс.

 

 

Основните причини за възникването и задълбочаването на проблема с недостига на водата са:

 

Ø      непрекъснато увеличаване на потребността от вода във връзка с интензивното нарастване на населението на планетата и с развитието на отрасли, нуждаещи се от по-големи количества водни ресурси;

Ø      загубата на сладка вода в резултат на намаляване на дебита на реките и други причини и прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадъчни води.

 

За пръв път в историята 3,3 милиарда души (по-голямата част от населението на Земята) живее в градове, като площите, заемани от градовете продължават да растат. Увеличението на градското население е по-бързо от възможностите за адаптиране на инфраструктурата.
На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.