Сигнал за замърсяване на река Въртешница

НЯМА ПРЕВИШЕНИЯ В ИЗМЕРЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ РЕКА ВЪРТЕШНИЦА И ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ВРАЦА

 

Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-гр. Враца на 17.10.2013г. за замърсяване на река Въртешница е извършена проверка и пробонабиране от водите на реката в района на моста в с. Бели Извор, както и от отпадъчните води от двата пункта за мониторинг на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води Враца - Пункт №1 (на изход ГПСОВ) и Пункт №2 (след вторичните утаители, преди включване на байпасния канал на биостъпалото).

Резултатите от последвалите лабораторни анализи на водните проби от двата пункта (Пункт №1 и Пункт №2) не показват превишения над индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено в полза на „ВиК“ ООД, гр. Враца.

Не са констатирани превишения над допустимите норми в стойностите на измерените показатели на водните проби от река Въртешница.