Сигнал за замърсяване на река Малък Искър

По повод на постъпилия сигнал на 11.05.2012г  за замърсяване на р. Искър в регулационните граници на гр.Роман от експерти на РИОСВ-Враца, съвместно с представител на АРЛ-Враца е извършен оглед на р. Малък Искър от гр. Роман до с. Караш, при който е констатирано, че водите на реката в този участък са мътни. Водите на р. Искър в района на град Роман са видимо бистри и без следи от замърсяване.

Взети са водни проби за анализ от Регионална Лаборатория - Враца от река Малък Искър при моста на гр. Роман и от река Искър при ж.п. моста. Измерените на място показатели отговарят на категориите водоприемници - ІІ-ра за р. Малък Искър и ІІІ-та за р. Искър, каквито са те в тези участъци.

Резултатите от последвалите лабораторни анализи показват, че изследваните показатели с изключение на показателя “неразтворени вещества” за р. Малък Искър, са под пределно допустимите концентрации, определени в Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. Считаме, че регистрираното завишение по показателя “неразтворени вещества” се дължи на замътняването на водата, в следствие на падналите проливни дъждове в участъка на горното течение на реката през миналите денонощия.

 

15.05.2012 г.