Сигнал за наличие на умряла риба в река Искър

Във връзка със сигнал, постъпил на зеления телефон в РИОСВ-Враца на 25.09.2012г., за наличие на умряла риба в река Искър в близост до ВЕЦ “Искра” в землището на гр. Роман, от експерти на РИОСВ-Враца, съвместно с представители  БДУВДР-Плевен и АРЛ-Враца е извършена незабавна проверка и пробонабиране.

Извършен е оглeд на река Искър в района около ВЕЦ “Искра”, собственост на “Вария” ЕООД, при който е констатирано наличие на дребни екземпляри умряла риба след водохващането на ВЕЦ–а и при шлюзовете. Реката след  водохващането на ВЕЦ “Искра” е с видимо бистри води без следи от замърсяване, но е маловодна и с незначителен отток.

Взети са водни проби за анализ от АРЛ-Враца от реката след водохващането. Експресно измерените на място показатели показват занижено съдържание на разтворен кислород – 1,94 mg/dm3 и наситеност с кислород – 22%. Стойностите на другите измерени показатели са в нормите: рН-8,34 и елекропроводимост - 477µS/dm3.

От експертите на БДУВДР-Плевен е извършена проверка по изпълнение на условията на издаденото от тях в полза на ВЕЦ “Искра” разрешително за водовземане при която е констатирано, че те не са нарушени.

Най-вероятната причина за наличието на умряла риба в реката е нейното маловодие и ниското съдържание на разтворен кислород във водите й.

 

 

 

Пресцентър РИОСВ – Враца

26.09.2012 г.