Състояние на атмосферния въздух в град Враца

          За периода 01.06.2015 г.- 23.08.2015 г. са регистрирани 3 незначителни превишения по показател фини прахови частици ФПЧ10-при норма 50 мкг/м3. Най-високо отчетената стойност е 57,42 мкг/м3.
Превишенията са идентични с 2 регистрираните в периода 01.06.2014 г.- 31.08.2014 г. Всички други измервани показатели са в нормите. Контролират се следните замърсители: серен диоксид, въглероден оксид, финни прахови частици-ФПЧ10, азотен диоксид и озон.

          Показателите за състоянието на въздуха във Враца се измерват от стационарна автоматична измервателна станция (АИС), позиционирана до ЖП гарата в града.

          Община Враца има разработена и изпълнява “Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установени норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2011-2014 г.”. В момента същата се актуализира и за периода 2015-2018 г.

          В изпълнение на предписание дадено от РИОСВ- Враца, община Враца за ежемесечно представя информация относно изпълнените мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 през летния сезон.

          Ежедневно на сайта на РИОСВ-Враца се публикува бюлетин за състоянието на атмосферния въздух на територията на град Враца, от които може да се проследи текущото му състояние.