Състоя се работна среща с Кметове на Общините в Област Враца

На 20.01.2012г. /петък/ от 10.00 часа в информационния център на РИОСВ- Враца се състоя работна среща с кметове на общини, техни представители и експерт от Областно пътно управление- Враца.
Проведената среща е във връзка с осъществяването на правомощията на кметове на общини, регламентирани в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, както и необходимостта от почистване на пътищата от републиканската и общинските пътни мрежи, на прилежащите им територии и предприемане на действия за реално подобряване на тяхната чистота.
На срещата се дискутираха теми свързани със събирането и транспортирането на битовите отпадъци до депата; закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища; предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места и/или създаване на незаконни сметища; почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове.


23.01.2012г.