Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 55070.6.9, м. „Дърводелци“, в землището на с.Паволче, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: П. И. Г., гр. Враца.                                                                  /отг. на 19.09.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз”, в поземлен имот с идент. 12259.674.119, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: З.Т.М. и Д.В.М., гр. Враца.

  /отг. на 30.08.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Автокъща, сервиз и битова сграда”, в поземлен имот с идент. 12259.674.110, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Х. И., с. Зверинo     /отг. на 17.08.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне», в ПИ № 002128, м. «Преслъп», землище с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Пешов Христов                             /отг. на 06.08.2018г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обект за аквакултури - рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки). Садкова инсталация (СИ) за отглеждане на риба в яз. „Под кръста“, представляващ ПИ с идент. 72504.24.108, в землището на с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца”, с възложител: “Мираж-2007” ЕООД, гр. Враца. /отг. на 01.08.2018г./ ​
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на патици (мюлари) до 500 бр.“, в поземлен имот №15014.200.29 по КК на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: Симеон Николаев, гр. Враца.  /отг. на 19.07.2018г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Автомобилен парк, гараж и открит паркинг“ в поземлен имот №014006, м. „Шумако“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Автоморга КАВП” ООД, гр. Враца /отг. на 13.07.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти», в УПИ I, пл.сн.№ 1499”а”, кв.50 „в”, Източна промишлена зона, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «АСК-БУЛ» ЕООД  /отг. на 05.07.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех преработка на плодове”, в поземлен имот с идент. 12259.1008.352, ж.к. „Хранително-вкусова зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “БИО СТАР ФУДС” ЕООД, гр. София ./отг. на 03.07.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, с възложител: «ЕКОБИЙ 2011» ООД    /отг. на 22.06.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Отглеждане на 11 бр. биволи», в ПИ № 020006, м. «Рудината», землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Б. Цв. Цв.    /отг. на 19.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца  /отг. на 15.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в  ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София   /отг. на 15.06.2018г./  
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на склад за промишлени стоки», в поземлен имот с идентификатор 12259.648.79, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Еко маника» ЕООД    /отг. на 04.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Предприятие за производство на картофено нишесте“ в имот с пл. №1723 от “Източна индустриална зона“, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Реид Процесинг” ЕООД, гр. Враца /отг. на 31.05.2018г
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с.Чирен, общ. Враца, с възложител: „Енте 2017” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с. Мраморен, общ. Враца, с възложител: „Енте 2017” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Мобилна кланица“, в имот № 076009, земл. с. Косталево, общ. Враца, с възложител: „Спект” ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: «Електроенергиен системен оператор» ЕАД        /отг. на 18.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение ,,Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури) в имот № 12259.119.39, м. ,,Орешака”, земл. гр. Враца с възложител: „Икарст” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Мобилна мандра“ в ПИ №081038, м. „Туланеца“ на с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Северозапад-2016“ ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)», с възложител:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)     /отг. на 11.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за преработка на краве мляко”, в УПИ II-142, кв. 9, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП С. Н. И.      /отг. на 10.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Развъждане на аквакултури и свързаните с тях дейности», в язовир «Върбица», землище с. Върбица, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Омега Фиш» ООД     /отг. на 10.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на биологично трайно насаждение от черен бъз, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството”, в имот №125176, земл. с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Инвест Глобал Трейд“ ЕООД, гр. Банкя /отг. на 17.04.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти“, с възложител: „Гепард Ауто“ ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Евросервиз 0105” ЕООД, гр. Враца.  /отг. на 28.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка», в поземлен имот с идентификатор 07702.311.51, местност „Агиното бранище”, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Топагро» ЕООД        /отг. на 23.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на ТИР паркинг и обслужващи сгради“, в ПИ 12259.19.269 м. „Елхата“, земл. гр. Враца с възложител М.Д.П.
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали в площ „Требежа”, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца”, с възложител: “Булстоун” ЕООД, гр. Враца   /отг. на 06.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Третиране на производствени утайки”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД     /отг. на 28.02.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Мини мандра”, в ПИ № 037124, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „СИМИ-02” ЕООД     /отг. на 16.02.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“ в УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 75 по кадастралния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, с възложител: ЕТ „Красимира Велчева Павлова”
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене“, разположен в имот №000079, земл. с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с възложител: “Габриела 2017 ” ЕООД, с. Галиче. /отг. на 07.02.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автопарк и обществено обслужване към него“, в землен имот с идентификатор 12259.119.41, м. „Орешака“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Т. Н., гр.Враца  /отг. на 17.01.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на имот с начин на трайно ползване „птицеферма“ в имот с отреждане „за животновъдна ферма със сгради за отглеждане на селскостопански животни“, в имот №000378, земл. с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Росгруп-Шипинг“ ЕООД, с. Селановци /отг. на 13.11.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тръбен кладенец“, в поземлен имот №282019, м.„Ливадето“, земл. с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево.  /отг. на 30.10.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на течни перилни и почистващи препарати“, в имот №179004, земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СНИ-Комерс-1-Христо Петров“, гр. София /отг. на 29.09.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Сушилня за билки и дестилерия за етерични масла“, в имот №101017, земл. с. Фурен, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Апис Агро 98“, гр. Враца

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/”, в част от поземлен имот с идентификатор 12259.1011.75, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БИСИ ЛИЧО” ЕООД   /отг. на 14.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Търговия с черни и цветни метали и разкомплектоване на моторни превозни средства /МПС/”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД     /отг. на 25.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Предприятие за производство и преработка на растителни ектракти, етерични и студено пресовани масла”, находящо се в УПИ III-1027, кв. 71 по плана за регулация на гр. Роман, обл. Враца, с възложител: „Бългериан Херб” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химични вещества” в м. „Говедарника“, земл. с. Лиляче, общ. Враца, с възложител: „Никас” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни”, в УПИ V-1027, кв. 71, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Биохерба Р” ООД    /отг. на 07.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини, и дини- с обща площ 1258,91 дка, с вода от река Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Зърнохран” ЕООД    /отг. на 21.07.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на стопанска постройка в ПИ 021539, м. „Смильовец“, с. Типченица, общ. Мездра”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, находящо се в землищата на с. Царевец, и село Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Лодекс Л” ЕООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Крайпътен обслужващ център - тир паркинг“, в ПИ №060001 и ПИ №060002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Евро парк и релакс“ ЕООД, с. Краводер         /отг. на 04.07.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на туристически къмпинг”, в ПИ №№ 016009, 016014 , местност „Гладна”, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца,с възложител: Н. Д. К. /отг. на 09.05.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на тир-паркинг, КПП, тоалетна и баня, офис и битова стая за почивка на шофьорите”, в ПИ №№ 176005, 176004, 176009, 176002, 176006, 176007, местност „Могилите”, землище с.Краводер, общ.Криводол, обл. Враца, с възложител: „Северозапад” ЕООД   /отг. на 18.01.2017г. и 21.03.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мачтов трафопост 250 kW“ в УПИ VI - 374,375, кв. 40, по плана на село Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: ET „Любомир Василев – ЕМИВА”, с. Лесковец  /отг. на 07.06.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибно стопанство в село Вировско“, в язовир “Омарски геран“, представляващ имот №000441, земл. с. Вировско, общ. Враца, с възложител: “Джи Ем Аква Консулт” ЕООД, гр. София /отг. на 31.05.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец и поставянето на мобилна клетка за автомивка на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “САКСА” ООД, гр.Долна баня.

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тир паркинг, търговска дейност и жилищно строителство“, в имот №071002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: Силвия Красимирова Иванова, с. Добруша, общ. Криводол  /отг. на 27.04.2017г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – блокове от варовик в находище „Голия връх – уч. Запад”, в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев”, гр. София, обл. София град.

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица – 120 дка, с води от р. Искър, посредством моторна помпа в землището на с. Струпец, общ. Роман”, с възложител: ЗП Мария Йолова

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет около 2000 места”, в УПИ XVII1,5, кв.236 по плана на спортен комплекс гр. Враца, с възложител: Община Враца

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс-сайдер” в имот № 039038, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово“ с възложител: Община Оряхово /отг. на 08.08.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни”, ПИ № 109011, в м-ст „Драшански път”, в землището на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ Ферма” ЕООД, с. Иваняне, общ. Столична, обл. София – град /отг. на 01.03.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕООД, гр. Мездра /отг. на 20.02.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.39, местност „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Метал – Димитров 59” ЕООД, гр.Враца /отг. на 31.01.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица” на р. Искър в землищата на с. Царевец и с. Старо село, общ. Мездра и с. Синьо бърдо, общ. Роман, с възложител: „Турбоген” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на овощна градина от сини сливи и изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване”, в ПИ №№ 081039, 081008, 081006, 081005, 049004, в землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Любчо Чомаковски”   /отг. на 21.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване”, в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Краун-95” ЕООД   /отг. на 20.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй”, в УПИ V, кв. 259 гр. Козлодуй, с възложител: Община Козлодуй

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на бионасаждение от малини на площ 50,970 дка и изграждане на система за капково напояване“ в имоти №№ 000241, 065016 и 065015, м. „Ливадето“, землище с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП В.П. И., с. Софрониево  /отг. на 02.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия /джибри/”, в имот № 12259.912.47, местност „Дърводелци”, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Федя Николов Николов     /отг. на 25.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на басейн и паркинг за леки коли”, като разширение на съществуващ комплекс “Долче Вита”, в ПИ №№ 011036, 001209, 011037, 001207 и 001203, в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “С. Т. Слънчев рай” ЕООД       /отг. на 25.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на ябълково насаждение с площ от 57,53 дка, закупуване на земеделска техника и оборудване, и изграждане на система за капково напояване и автоматизация” в имот № 039032, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на жилищна сграда», в ПИ № 003039, землище на с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: ЕТ «Дида 2005-Иванка Христова»       /отг. на 15.11.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП В. А.В.      /отг. на 09.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР-паркинг и необходимата инфраструктура към него” в ПИ с идентификатор 12259.683.13, м. „Брадичков лъг”, гр. Враца, с възложител: „Ивми Трейд” ЕООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на 30 крави-майки, месно направление», в ПИ № 400011, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД       /отг. на 25.10.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Използване на мобилна бензинова водна помпа с цел напояване на зеленчукови култури», в ПИ № 000511, местност «Доцин ливада», землище на с. Ботуня, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: ЗП Ивелина Йорданова     /отг. на 18.10.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОВАТО – 2” ООД, гр. Враца  /отг. на 27.09.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен” в имот № 005100 в м. „Църквище” земл. на с. Згориград, общ. Враца с възложител: „Ест” АД, гр. София

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на стадион и обслужващи сгради- съблекални, офис, склад за инвентар и др.”, в ПИ № 286005, м. „Пасище 2”, землище с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: община Хайредин   /отг. на 19.09.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци” в ПИ № 12259.734.17, м. „Гладно поле”, земл. гр. Враца, с възложител: „Земин” ЕООД /отг. на 25.08.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град /отг. на 05.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща сграда за отглеждане на животни във ферма за месодайни крави” в ПИ № 391007, землище с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Винарска изба Оряхово” ООД   /отг. на 05.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Преустройство и разширяване на предприятие за производство на трайни сладкарски изделия”, в УПИ VІІІ-526, кв.51, с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: “Хели 2001” ЕООД   /отг. на 11.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на път – продължение на съществуваща улица” с о.т.64а – 110 по регулационния план на с. Горни Вадин, общ. Оряхово с възложител: Община Оряхово /отг. на 08.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти”, в ПИ с идентификатор 12259.674.112, м. „Занкиното”, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИСО 09” ЕООД   /отг. на 28.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Горна Бешовица“, в имот №000260, землището на с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Ники-1-Николай Тошев” ЕООД, с.Брусен    /отг. на 21.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в УПИ XXXVI-258 (ПИ с идент. по КККР 37798.504.520), кв. 211, (ул. "Хан Тервел" №5), по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /отг. на 05.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на п.и.12259.727.2, м. „Гладно поле” в землището на гр. Враца и обособяване на УПИ за изграждане на жилищен комплекс”, с възложител: „О.М.С. Салери Истърн Юръп” ЕООД, гр. Враца /отг. на 21.06.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Инсталация за първична преработка на ферментирали продукти за производство на протеинов фураж”, в УПИ ІVа, кв.3, ул.”Васил Левски” № 4а, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “Логи 9” ООД   /отг. на 20.06.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 30,863 дка” в имот № 000189 в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца с възложител: В. Иванов, с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца
 • Съобщение за инвестиционно предложение за ,,Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 697,400 до км 694,00“ с възложител: ,,Мост Медиа“ ЕООД, гр. Козлодуй, обл. Враца
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодите им, мини мандра и биогаз инсталация“, в имот №044002, местност „Карчовото“, землище с.Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: М. П. М., гр.София. /отг. на 11.05.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце“, в имот №037024, местност „Солишова падина“, землище с.Косталево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЗП А. С. Г., гр.Враца. /отг. на 10.05.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Нова въздушна кабелна линия 20 kV, ново метално табло – трансформатор /МТТ/ 1x100kVA/20/0.4/0.231kVA и външно ел.захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, (ул. "Латинка" №29) кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /отг. на 19.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали (глауконитови пясъци – изходна суровина за производството на естествени минерални торове за селското стопанство) от находище „Глория” – концесионна площ „Глория” в землището на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, общ. Враца, обл. Враца с възложител: „БН-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. София
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на 78,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 276003, 530001, 530002, 530005, 530006, 531004, 554001, 554002, 554006, 555001, 555002, 555003, 555004, 555006, 556001, 556002, 556003, 556004, 556005, 556006, 556007, 556008, 553007, 530004, 555005, 556009, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Голдън Фрут” ООД  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на 12,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 531001, 531002, 531003, 531005, 531006, 553001, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП “Яне Николаев Нековски”  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Север”, с обща площ от 24,72 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на овощна градина от облагороден орех”, в землищата на с. Горна Бешовица и с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕООД Орех – А. Р., с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца /отг. на 04.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на варовик-строителни материали от находище „Касибо”, в м-ст „Солишова падина”, в землището на с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кралтрейс” ООД, гр. Враца, обл. Враца /отг. на 28.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“ в УПИ XI и УПИ XV, кв. 16, гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "АДМ България Лоджистикс" ЕООД, гр. София /отг. на 14.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кошара и сеновал за отглеждане на селскостопански животни”, в поземлен имот № 033019, местност „Голия връх”, землището на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Венцислав Иванов Георгиев, с. Крапец, обл. Враца /отг. на 12.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцеферма”, в поземлен имот № 108524, местност „ПАСИЩЕ 2”, землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: ****** с. Хайредин, обл. Враца /отг. на 19.02.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: ”Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в имот № 076009, земл. с. Косталево, олщ. Враца”, с възложител: „Спект” ЕООД, гр. Враца /отг. на 19.01.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: ”Инсталации за дестилационна фабрика за производство на рактифициран зърнен спирт 96,0 – 96,2 % алкохол с капацитет 6000 л/денонощие” в УПИ I-125 кв.3, Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Логи 9” ООД /отг. на 14.01.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Цех за преработка на етерично-маслени култури и силозно складово стопанство” в УПИ III кв.36, с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца,, с възложител: /отг. на 13.01.2016г. „Глобъл Агро Север” ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тир паркинг, хотел и ресторант“ в ПИ с идентификатор 12259.145.1, м. „Кременското“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Екофрут" ООД, гр. Враца /отг. на 23.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на втори цех за производство на млечни продукти към млекопреработвателно предприятие” в имот № 501.80, за който е образуван УПИ XVI в кв.51 с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Топила Груп” ЕАД, гр. София /отг. на 28.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцеферма за 1300 животни”, в поземлен имот № 12259.787.4, местност „Пискавец”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД” ООД, гр. Враца /отг. на 11.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен, строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа“, в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София /отг. на 02.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Юг”, с обща площ от 24,4 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД  /отг. на 24.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили с паркинг, малък мотел и кафе – бистро” в имот №006009, местност „Дърводелци“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Племен Илиев Георгиев, гр. Враца. /отг. на 04.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Образуване на нов УПИ X – 694,695, кв. 36 по ПРЗ на гр. Роман от УПИ I – 694,695, кв. 36 по плана на гр. Роман с цел предоставяне на поземления имот – частна държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването за “Изграждане на комплекс за здравеопазване – спешна помощ“, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Област Враца /отг. на 03.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на “Басейн” и “Паркинг за леки коли”, като разширение на съществуващ спортен терен “Долче Вита”, в ПИ № 011036 и № 001209, землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “С. Т. Слънчев рай” ЕООД /отг. на 04.11.2015г./

Downloads

Съобщение «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД, гр. Роман, В-2236-2015г.
размер: 83 KB
Съобщение “Цецко изкушението” ООД, В-2398-2015 г.
размер: 84 KB
Съобщение Представено от Йохан Тихомиров Вутов уведомление, В-1375- 2015г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-2150/11.09.2015г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх.№В-2265/04.09.2015г.
размер: 108 KB
Съобщение за писмо с изх.№В-1841/22.07.2015г.
размер: 81 KB
Съобщение за писмо с изх.№В-1841/22.07.2015г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-1606/09.07.2015г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-1656/07.07.2015г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-1236/22.06.2015 г.
размер: 89 KB
Съобщение ИП от Красимир В-1031 2015г.
размер: 82 KB
Съобщение ИП от Красимир В-1030 2015г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-1321/25.05.2015г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-792/21.05.2015 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-933/12.05.2015 г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-932/05.05.2015г.
размер: 111 KB
Съобщение с изх. № В-616/27.04.2014г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-615/25.03.2015 г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-448/20.03.2015г.
размер: 110 KB
Съобщение с изх. № В-633/20.03.2015г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-590/16.03.2015г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-369/20.02.2015г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-2756/23.02.2015 г
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-151/11.02.2015 г.
размер: 88 KB
Съобщение с изх. № В-2075/05.12.2014г.
размер: 85 KB
Съобщение с изх. № В-2296/24.11.2014г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-2159/03.11.2014г.
размер: 111 KB
Съобщение с изх. № В-2229/24.10.2014г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-1872/03.09.2014г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-2090/10.10.2014г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-1708/12.09.2014г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-1646/26.08.2014г.
размер: 113 KB
Съобщение с изх. № В-1482/26.08.2014 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1690/22.08.2014г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-1599/20.08.2014г.
размер: 82 KB
Съобщение с Изх.№ В-1530 от 05.08.2014
размер: 114 KB
Съобщение с изх. № В-1324/18.07.2014г.
размер: 113 KB
Съобщение с изх. № В-1309/17.07.2014г.
размер: 113 KB
Съобщение с изх. № В-1298/17.07.2014г.
размер: 114 KB
Съобщение с изх. № В-1250/11.07.2014г.
размер: 85 KB
Писмо В-830 от 04.07.2014г.
размер: 82 KB
Писмо В-640 от 15.05.2014г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-1145/23.06.2014г.
размер: 114 KB
Съобщение с изх. № В-1142/27.06.2014 г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-1176/17.06.2014г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-1084/17.06.2014 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1197/16.06.2014г.
размер: 113 KB
Съобщение с изх. № В-313/30.05..2014г.
размер: 81 KB
СЪОБЩЕНИЕ с Изх. № В-706/08.05.2014г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-698/07.04.2014г.
размер: 113 KB
Съобщение с изх. № В-334/29.04.2014 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-778/25.04.2014г.
размер: 85 KB
Съобщение с изх. № В-346/25.03.2014г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-332/21.03.2014г.
размер: 87 KB
Съобщение с изх. № В-384/07.03.2014г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-2968/19.02..2014 г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-269/06.02.2014г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-3048/29.01.2014 г.
размер: 114 KB
Съобщение с изх. № В-3043/22.01.01.2014 г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-3038/22.01.2014 г.
размер: 88 KB
Съобщение с изх. № В-2965/15.01.2014 г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-2881/06.01.2014 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-3014/21.12.2013г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-2834/11.12.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-2480/02.12.2013г.
размер: 85 KB
Съобщение с изх. № В-2552/02.12.2013г.
размер: 84 KB
Съобщение с изх. № В-2313/06.11.2013г.
размер: 84 KB
Съобщение с изх. № В-2536/25.10.2013г.
размер: 110 KB
Съобщение с изх. № В-2450/30.10.2013г.
размер: 83 KB
СЪОБЩЕНИЕ с изх. № В-2000/04.09.2013г
размер: 85 KB
Съобщение с изх. № В-1788/02.09.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-1554/06.08.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-1583/06.08.2013г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-1786/06.08.2013г.
размер: 84 KB
Съобщение с изх. № В-1631/18.07.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1424/18.07.2013г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-1423/10.07.2013г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-1401/09.07.2013г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-1567/08.07.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-1352/03.07.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1350/28.06.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1438/27.06.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1409/27.06.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-1354/26.06.2013г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-1347/21.06.2013 г.
размер: 110 KB
Съобщение с изх. № В-1187/17.06.2013 г.
размер: 88 KB
Съобщение с изх. № В-821/14.06.2013г.
размер: 84 KB
Съобщение с изх. № В-820, В-822/14.06.2013г.
размер: 87 KB
Съобщение с изх. № В-1208/05.06.2013 г.
размер: 110 KB
Съобщение с изх. № В-1262/31.05.2013 г.
размер: 110 KB
Съобщение с изх. № В-1207/28.05.2013 г.
размер: 110 KB
Съобщение с изх. № В-807/22.05.2013 г.
размер: 112 KB
Съобщение с изх. № В-1006/21.05.2013 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-1099/14.05.2013 г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-1078/08.05.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-1015/24.04.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-876/26.04.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-838/26.04.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-714/26.03.2013 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-814/09.04.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с Изх. № В-865/08.04.2013г.
размер: 85 KB
Съобщение с Изх. № В-816/04.04.2013г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-778/03.04.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-777/03.04.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-776/03.04.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-533/01.03.2013г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-204/12.02.2013г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-250/07.02.2013 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-207/30.01.2013г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-131/25.01.2013г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-38/18.01.2013г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-26/14.01.2013г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-130/23.01.2013 г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх. № В-2910/28.12.2012 г.
размер: 111 KB
Съобщение с изх. № В-2606/13.11.2012 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-2245/12.10.2012 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-2199/22.11.2012 г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-2864/19.12.2012г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-2832/19.12.2012г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-2884/18.12.2012 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-2817/12.12.2012 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-2787/30.11.2012г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-2636/21.11.2012г.
размер: 81 KB
Съобщение за увед. с изх. № В-2338/06.11.2012 г.
размер: 89 KB
Съобщение с изх. № В-2338/06.11.2012 г.
размер: 552 KB
Съобщение с изх.№ В-2474/05.11.2012 г.
размер: 86 KB
Съобщение с изх.№ В-2303/31.10.2012г.
размер: 84 KB
Съобщение с изх. № В-2333/17.10.2012 г.
размер: 109 KB
Съобщение с изх. № В-2288/30.11.2011г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-2082/17.09.2012 г.
размер: 85 KB
Съобщение изх. № В-1946/10.09.2012 г.
размер: 88 KB
Съобщение изх. № В-1896/03.09.2012 г.
размер: 79 KB
Съобщение изх. № В-1825/03.09.2012 г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-1771/03.09.2012 г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-1797/22.08.2012 г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-1252/19.06.2012г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-603/05.04.2012г.
размер: 79 KB
Съобщение с изх. № В-335/20.02.2012г.
размер: 79 KB
Съобщение с изх. № В-577/04.04.2011г.
размер: 79 KB
Съобщение с изх. № В-392/08.03.2011г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-365/08.03.2011г.
размер: 79 KB
Съобщение с изх. № В-1559/26.07.2012 г.
размер: 79 KB
Съобщение с изх. № В-1266/20.06.2012 г.
размер: 84 KB
Съобщение изх. № В-900/15.05.2012 г.
размер: 81 KB
Съобщение с изх. № В-1532/01.08.2012 г.
размер: 86 KB
Съобщение изх. № В-1428/16.07.2012 г.
размер: 87 KB
Съобщение Изх.№В-1164/06.06.2012г.
размер: 86 KB
Съобщение Изх.№В-874/10.05.2012г.
размер: 85 KB
Съобщение с изх. № В-775/21.04.2012г.
размер: 82 KB
Съобщение № В-666/19.04.2012 г.
размер: 83 KB
Съобщение изх. № В-541/05.04.2012 г.
размер: 86 KB
Съобщение изх. № В-482/20.03.2012 г.
размер: 83 KB
Съобщение изх. № В-386/27.02.2012 г.
размер: 83 KB
Съобщение изх. № В-2475/03.01.2012 г.
размер: 83 KB
Съобщение с изх. № В-356/21.02.2012 г.
размер: 88 KB
СЪОБЩЕНИЕ В- 335 от 20.02.2012г.
размер: 52 KB
Съобщение № В-222/08.02.2012 г.
размер: 87 KB
Съобщение № В-2433 от 01.02.2012 г.
размер: 63 KB
Съобщение № В-186/02.02.2012 г.
размер: 82 KB
Съобщение № В-2371/08.12.2011г.
размер: 64 KB
Съобщение № В-14/09.01.2012 г.
размер: 84 KB
Съобщение В-2388/12.12.2011 г.
размер: 87 KB
Съобщение В-2324/07.12.2011 г.
размер: 87 KB
Съобщение В-2278/30.11.2011 г.
размер: 86 KB
Съобщение В-2108/10.11.2011г.
размер: 84 KB
Съобщение В-2106/10.11.2011г.
размер: 83 KB
Съобщение В-2103/10.11.2011г.
размер: 83 KB
Съобщение В-2203/18.11.2011 г.
размер: 88 KB
СЪОБЩЕНИЕ В-2109/15.11.2011г.
размер: 86 KB
СЪОБЩЕНИЕ В-2107/15.11.2011г.
размер: 86 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В-2105/15.11.2011г.
размер: 86 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В-2104/15.11.2011г.
размер: 86 KB
Съобщение В-1943/25.10.2011 г.
размер: 83 KB
Съобщение № В-1968/21.10.2011 г.
размер: 84 KB
Съобщение № В-1775/19.10.2011 г.
размер: 83 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В- 1920 от 20.10.2011г.
размер: 56 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В-1597/12.09.2011г
размер: 84 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В-1392/12.08.2011г.
размер: 84 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В-1391/12.08.2011г.
размер: 84 KB
СЪОБЩЕНИЕ № В- 1545 от 07.09.2011г.
размер: 56 KB
Съобщение № В-1572/09.09.2011 г.
размер: 88 KB
Съобщение № В-1440/30.08.2011 г.
размер: 87 KB
Съобщение № В-1470/18.08.2011г.
размер: 79 KB
Съобщение № В-1447/18.08.2011г.
размер: 80 KB
Съобщение № В-1403/15.08.2011г.
размер: 79 KB
СЪОБЩЕНИЕ В-1392/12.08.2011г.
размер: 82 KB
СЪОБЩЕНИЕ В-1391/12.08.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение № В-1426/12.08.2011г.
размер: 84 KB
Съобщение № В-998/26.07.2011г.
размер: 80 KB
Съобщение № В-1185/20.07.2011г.
размер: 80 KB
Съобщение № В-1166/18.07.2011г.
размер: 79 KB
Съобщение № В-839/03.08.2011 г.
размер: 86 KB
Съобщение № В-1175/13.07.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение № В-1112/07.07.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение В-1066/27.06.2011 г.
размер: 81 KB
Съобщение № В-1015/16.06.2011 г.
размер: 83 KB
Съобщение № В-795 от 20.05.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-629 от 19.04.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-593/06.04.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-499/01.04.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. № В-430/18.03.2011г.
размер: 82 KB
Съобщение с изх. №В – 527/29.03.2011 г.
размер: 49 KB
Съобщение с изх. № В-257/16.02.2011г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-246/16.02.2011г.
размер: 80 KB
Съобщение с изх. № В-200/01.02.2011г.
размер: 79 KB
СЪОБЩЕНИЕ изх. №В – 325/28.02.2011 г.
размер: 50 KB
СЪОБЩЕНИЕ изх. №В – 324/28.02.2011 г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-305 от 22.02.2011г.
размер: 95 KB
Съобщение изх. № В-2055/25.11.2010г.
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-2054/25.11.2010г.
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-1949/08.11.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение с изх. № В-1928/08.11.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-1974 от 19.11.2010г
размер: 80 KB
Съобщение изх. № В- 1976 от 15.11.2010г.
размер: 41 KB
Съобщение изх. №В-1815/27.10.2010г
размер: 49 KB
Съобщение изх. №В- 1823 от 25.10.2010г.
размер: 42 KB
Съобщение изх. № В-1853/20.10.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В -1768 / 20 .10. 2010г.
размер: 40 KB
Съобщение изх.№В-1821/15.10.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1737/14.10.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1678/06.10.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№В-1606 от 20.09.2010г
размер: 39 KB
Съобщение изх.№ В-1455/13.08.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1444/13.08.2010г
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В 1466 от 13.08.2010г.
размер: 40 KB
Съобщение изх.№ В-1377/12.08.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 1445 от 11.08.2010г
размер: 38 KB
Съобщение изх.№ В-1406/11.08.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1399/11.08.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1385/11.08.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1386/09.08.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1351/09.08.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1388/04.08.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1353/03.08.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1336/02.08.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1316/23.07.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1319/23.07.2010г
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1264/23.07.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1232/20.07.2010г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1233/13.07.2010г
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 1134 от 07.07. 2010г
размер: 57 KB
Съобщение изх.№ В-1139/30.06.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1088/25.06.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В- 1091/25.06. 2010г.
размер: 59 KB
Съобщение изх.№ В-1043/18.06.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1079/18.06.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1019/15.06.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1857/11.06.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-971/11.06.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-943/11.06.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-970/11.06.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В- 939 от 03.06. 2010г.
размер: 56 KB
Съобщение изх.№ В- 648 от 03.06. 2010г.
размер: 56 KB
Съобщение изх.№ В-919/02.06.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-956/01.06.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-786/01.06.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 883 от 21.05.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 901 от 21.05. 2010г.
размер: 56 KB
№ В-860/19.05.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-785/12.05.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 797 от 12.05.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 807 от 11.05.2010г.
размер: 56 KB
Съобщение изх.№ В- 806 от 11.05.2010г.
размер: 56 KB
Съобщение изх.№ В-731/26.04.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-681/26.04.2010г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В- 637 от 15.04.2010г.
размер: 54 KB
Съобщение изх.№ В- 646 от 14.04.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-591/13.04.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-590/13.04.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 604/ 08.04.2010г.
размер: 56 KB
Съобщение изх.№ В-543/06.04.2010г.
размер: 61 KB
Съобщение изх.№ В- 516/24.03.2010г
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В- 430 /18.03. 2010г
размер: 53 KB
Съобщение изх.№ В-442/18.03.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.В- 391/10.03. 2010г.
размер: 54 KB
Съобщение изх.№ В-379/10.03.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-357/08.03.2010г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В- 372 /02.03.2010г
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-295/19.02.2010г
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-296/19.02.2010г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-227/18.02.2010г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В- 293/18.02.2010г
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-297/17.02.2010г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-219/17.02.2010г
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-280/17.02.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-209/10.02.2010г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-203/05.02.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-151/28.01.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-150/28.01.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-147/28.01.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-82/28.01.2010г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-56/22.01.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-58/22.01.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-57/22.01.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-55/22.01.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 42/13.01.2010г
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1990/13.01.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1987/13.01.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1986/13.01.2010г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1978/11.01.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1977/11.01.2010г.
размер: 53 KB
Съобщение изх.№ В-1971/07.01.2010г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1712/05.01.2010г.
размер: 53 KB
Съобщение изх.№ В-1922/18.12.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1830/27.11.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1822/26.11.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1808/19.11.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1807/19.11.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1753/12.11.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1748/05.11.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1746/05.11.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1735/02.11.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1711/28.10.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1656/27.10.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1613/26.10.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1615/26.10.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1624/26.10.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1684/22.10.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1601/19.10.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1593/19.10.2009г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1576/13.10.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1579/13.10.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1574/13.10.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1576/13.10.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1483/18.09.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1468/18.09.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1491/18.09.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1476/15.09.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1461/11.09.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1460/11.09.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1437/10.09.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В- 1215/08.09. 2009г
размер: 53 KB
Съобщение изх.№ В-1356/04.09.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1421/02.09.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1417/01.09.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1388/24.08.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1389/24.08.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1394/24.08.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1357/20.08.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ № В-1209/23.07.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1363/17.08.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1257/03.08.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1274/03.08.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В- 1214/29.07. 2009г.
размер: 54 KB
Съобщение изх.№ В-1219/28.07.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1252/28.07.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1252/28.07.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1247/28.07.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1210/23.07.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1195/17.07.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1194/17.07.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-1146/09.07.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-1159/09.07.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ № В- 1120/09.07.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1165/08.07.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-1129/08.07.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1101/08.07.2009г.
размер: 52 KB
Съобщение изх.№ В-1143/06.07.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1110/02.07.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-1112/30.06.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ № В- 1019/22.06.2009г
размер: 57 KB
Съобщение изх.№ В-1034/19.06.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В-1033/19.06.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-1061/23.06.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-1057/23.06.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1008/12.06.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-982/10.06.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-1000/09.06.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-996/09.06.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх.№ В-932/28.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх.№ В- 902/27.05. 2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В- 901/27.05. 2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх.№В-882/25.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-878/25.05.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-925/25.05.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № № В-915/22.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-849/18.05. 2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-872/15.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-871/15.05.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-853/15.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-В-637/13.05.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-845/08.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-842/08.05.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № № В-824/08.05.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №№ В-823/08.05.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-799/08.05.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-372/28.04.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-748/27.04.2009г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-744/27.04.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-743/27.04.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-735/27.04.2009г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № В-782/24.04.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-717/17.04.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-734/16.04.2009г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-673/16.04.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-713/14.04.2009г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-688/14.04.2009г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № В-687/14.04.2009г
размер: 48 KB
Съобщение изх. В-648/10.04.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх. № В-638/10.04.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх. № № В-610/31.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-607/30.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-575/25.03.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-569/25.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-562/25.03.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх.№ В-560/25.03.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-582/25.03.2009г
размер: 49 KB
Съобщение изх. В-520/18.03.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-519/16.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-511/16.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-498/16.03.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-467/16.03.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-489/12.03.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-459/12.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-458/12.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-425/05.03.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-444/05.03.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-442/05.03.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-441/05.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-439/05.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-449/04.03.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-443/04.03.2009г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № В-438/04.03.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-396/24.02.2009г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № В-376/20.02.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-335/12.02.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-296/12.02.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-271/12.02.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-327/10.02.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-274/10.02.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-298/12.02.2009г
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-297/12.02.2009г
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-240/04.02.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-233/03.02.2009г
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-232/03.02.2009г
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-230/03.02.2009г
размер: 55 KB
Съобщение изх. № В-203/30.01.2009г
размер: 53 KB
Съобщение изх. № В-93/26.01.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № В-50/15.01.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № В-66/14.01.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-23/14.01.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № В-19/14.01.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № И-39/10.01.2009г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № И-33/10.01.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 9/05.01.2009г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 8/05.01.2009г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № 2856/23.12.2008г
размер: 53 KB
Съобщение изх. № 2854/23.12.2008г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 2811/16.12.2008г
размер: 49 KB
Съобщение изх. № 2810/16.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2809/16.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2778/10.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2774/10.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2773/10.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2771/10.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2763/09.12.2008г
размер: 58 KB
Съобщение изх. № 2729/05.12.2008г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 2706/03.12.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2705/03.12.2008г
размер: 49 KB
Съобщение изх. № 2642/24.11.2008г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 2540/12.11.2008г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № 2539/12.11.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2538/12.11.2008г
размер: 51 KB
Съобщение изх. № 2527/11.11.2008г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 2497/07.11.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2446/31.10.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2445/31.10.2008г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 2444/31.10.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2443/31.10.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2426/30.10.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2413/29.10.2008г
размер: 49 KB
Съобщение изх. № 2396/27.10.2008г
размер: 58 KB
Съобщение изх. № 2395/27.10.2008г
размер: 60 KB
Съобщение изх. № 2338/14.10.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2310/10.10.2008г
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 2309/10.10.2008г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 2308/10.10.2008г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 2307/10.10.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. № 2306/10.10.2008г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 2302/10.10.2008г
размер: 55 KB
Съобщение изх. № 2296/09.10.2008г
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 2139/02.10.2008г
размер: 59 KB
Съобщение изх. № 2135/02.10.2008г
размер: 56 KB
Съобщение изх. №2092/25.09.2008г
размер: 51 KB
Съобщение изх. №2090/25.09.2008г
размер: 51 KB
Съобщение изх. №2069/19.09.2008г
размер: 51 KB
Съобщение изх. №2058/18.09.2008г
размер: 55 KB
Съобщение изх. №2057/18.09.2008г
размер: 57 KB
Съобщение изх. №2003/11.09.2008г
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1915/27.08.2008г
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1912/26.08.2008г
размер: 121 KB
Съобщение изх. №1891/21.08.2008г
размер: 121 KB
Съобщение изх. №1890/21.08.2008г
размер: 120 KB
Съобщение изх. №1842/13.08.2008г
размер: 122 KB
Съобщение изх. №1841/13.08.2008г.
размер: 122 KB
Съобщение изх. №1823/08.08.2008г.
размер: 56 KB
Съобщение изх. №1802/06.08.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1801/06.08.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1800/06.08.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1767/04.08.2008г.
размер: 57 KB
Съобщение изх. №1744/30.07.2008г.
размер: 58 KB
Съобщение изх. №1728/28.07.2008г.
размер: 56 KB
Съобщение изх. №1687/22.07.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №1686/22.07.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1678/22.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1677/22.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1637/16.07.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1623/14.07.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №1621/14.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1616/11.07.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. №1615/11.07.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. №1609/11.07.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. №1593/09.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1584/08.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1583/08.07.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1582/08.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1581/08.07.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1580/08.07.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1579/08.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1546/04.07.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1531/02.07.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1512/27.06.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1511/27.06.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. №1509/27.06.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1490/26.06.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1442/17.06.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1441/17.06.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1426/16.06.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1425/16.06.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1412/13.06.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1342/06.06.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1338/05.06.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №1323/03.06.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №1322/03.06.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1311/02.06.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1310/02.06.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1304/30.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1284/29.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1270/27.05.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. №1261/26.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1259/26.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1218/22.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1217/22.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1109/14.05.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1021/30.04.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №1020/30.04.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №1019/30.04.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. №1017/30.04.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №996/25.04.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. №994/25.04.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №992/25.04.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №991/25.04.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №913/22.04.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №912/22.04.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №887/18.04.2008г.
размер: 60 KB
Съобщение изх. №873/16.04.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. №872/16.04.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №871/16.04.2008г.
размер: 55 KB
Съобщение изх. №815/10.04.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №798/10.04.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. №796/10.04.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. №716/01.04.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №663/26.03.2008г.
размер: 57 KB
Съобщение изх. №662/26.03.2008г.
размер: 55 KB
Съобщение изх. №661/26.03.2008г.
размер: 55 KB
Съобщение изх. №660/26.03.2008г.
размер: 55 KB
Съобщение изх. №673/26.03.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №646/24.03.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №636/24.03.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №587/18.03.2008г.
размер: 50 KB
Съобщение изх. №577/18.03.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. №575/18.03.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №574/18.03.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №548/14.03.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. №529/12.03.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №528/12.03.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №522/12.03.2008г.
размер: 47 KB
Съобщение изх. №448/29.02.2008г.
размер: 47 KB
Съобщение изх. №420/25.02.2008г.
размер: 49 KB
Съобщение изх. №419/25.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №416/25.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №415/25.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №414/25.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. №413/25.02.2008г.
размер: 47 KB
Съобщение изх. №411/22.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 406/22.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 370/18.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 369/18.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 331/12.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 328/12.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 310/08.02.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 309/08.02.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № 295/07.02.2008г.
размер: 48 KB
Съобщение изх. № 280/06.02.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. № 236/31.01.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. № 235/31.01.2008г.
размер: 54 KB
Съобщение изх. № 234/31.01.2008г.
размер: 47 KB
Съобщение изх. № 233/31.01.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 189/24.01.2008г.
размер: 53 KB
Съобщение изх. № 166/22.01.2008г.
размер: 36 KB
Съобщение изх. № 161/21.01.2008г.
размер: 52 KB
Съобщение изх. № 160/21.01.2008г.
размер: 51 KB
Съобщение изх. № 146/18.01.2008г.
размер: 129 KB
Съобщение изх. № 123/17.01.2008г.
размер: 33 KB
Съобщение изх. № 79/11.01.2008г.
размер: 32 KB
Съобщение изх. № 60/09.01.2008г.
размер: 33 KB
Съобщение изх. № 8/02.01.2008г.
размер: 43 KB
Съобщение изх. № 2450/17.12.2007г.
размер: 32 KB
Съобщение изх. № 2423/11.12.2007г.
размер: 37 KB
Съобщение изх. № 2391/07.12.2007г.
размер: 33 KB
Съобщение изх. № 2383/06.12.2007г.
размер: 35 KB
Съобщение изх. № 2334/03.12.2007г.
размер: 37 KB