Съобщение за първо уведомяване за инвестиционно предложение

Съобщение за първо уведомяване за инвестиционно предложение

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибарник в ПИ 12704.171.8” в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Мартин-Викинг” ЕООД, с. Върбешница.                                              /отг. на 21.03.2019г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на рибарник за отглеждане на риба», в поземлен имот 12259.82.2, кв. «Бистрец», гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Младен Иванов Младенов            /отг. на 13.03.2019г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури” в ПИ № 02590.67.460, м. „Бързенски лъг“, с. Баница, общ. Враца, с възложител:  Иван Нинов.                                                                                                                                                                                           (отг. 20.02.2019г.)

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.000213, м. „Пискавец“ в земл. с. Челопек, общ. Враца и образуване от него на 10 нови урегулирани поземлени имота за „нискоетажно жилищно застрояване“ и урегулиран поземлен имот за транспортен достъп“, с възложител: Б.К-Н.                                                                                                     (отг. 07.02.2019г.)

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обособяване на поземлен имот в имот за застрояване със сграда за отглеждане на животни – кози и овци”, в поземлен имот с идентификатор № 24668.1.33, в местност „Острога“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител:  П. Н. Д., с. Дърманци              /отг. на 07.02.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо водостопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот №000138 в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”, с възложител: „Сантекс 12“ ЕООД                                                                                                                   (отг. 01.02.2019г.)

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда и производствено хале с размери 60х15х5м и складова база” в имот №177008, земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Енергомонтаж-МК“                                                                                                       (отг. 25.01.2019г.)

 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за чисто производство – софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли, свързани с тях” в ПИ № 55070.503.22, м. „Копана могила“, земл. с.Паволче, общ.Враца, с възложител: Цв. Иванчовски.

  25.01.2019
   

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Реконструкция на газопроводно отклонение «Враца-1» в участъка от Кранов възел (КВ) 4 до ПГХ «Чирен», с възложител: «Булгартрансгаз» ЕАД                /отг. на 07.01.2019г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман”, в поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  Община Роман, гр. Роман, обл. Враца.

                                                                                                                          /отг. на 28.12.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма за 52 бр. дойни крави”, в ПИ № 046004, местност „Ойнамски дол”, землище с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца, възложител: Христо Маринов Василев   /отг. на 13.12.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир “Мътница 1“, представляващ имот с идентификатор 15014.123.385, в м.„Балкана“, в землището на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Чех Агро-Холд” ООД, гр.Враца.                                                   /отг. на 13.12.2018г./

  Съобщение за инвестиционно предложение за: „Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик „Лиляче“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор  /отг. на 27.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали-варовици в площ „Мизия-запад“, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Булнед АМД” ЕООД, гр.Враца /отг. на 22.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на винарска изба“, в поземлен имот с идент. 24668.4.107, м. „Падината“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Ариел - ТН” ЕООД, гр.Мездра.                          /отг. на 14.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Инсталация за изгаряне на RDF, биомаса от селското стопанство – слама и обогатено енергийно гориво (ОЕГ), във водотръбен котел ВК-50 на площадката на ОЦ „Младост“ на „Топлофикация-Враца“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, с възложител: „Валтер къмпани” ЕООД, гр.София /отг. на 07.11.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Развъждане и отглеждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава», в ПИ № 000622, землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Димитър Въльовски» ЕООД    /отг. на 16.10.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Животновъден обект за отглеждане на коне», в поземлен имот с идентификатор 54047.1.232 (ПИ № 001232), м. «Ковачева падина», землище с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Сандов Илиев и Ивайло Сандов Илиев    /отг. на 27.09.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 55070.6.9, м. „Дърводелци“, в землището на с.Паволче, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: П. И. Г., гр. Враца.                                                                  /отг. на 19.09.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз”, в поземлен имот с идент. 12259.674.119, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: З.Т.М. и Д.В.М., гр. Враца.

  /отг. на 30.08.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Автокъща, сервиз и битова сграда”, в поземлен имот с идент. 12259.674.110, м. „Занкиното“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Х. И., с. Зверинo     /отг. на 17.08.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне», в ПИ № 002128, м. «Преслъп», землище с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Николай Пешов Христов                             /отг. на 06.08.2018г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Обект за аквакултури - рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки). Садкова инсталация (СИ) за отглеждане на риба в яз. „Под кръста“, представляващ ПИ с идент. 72504.24.108, в землището на с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца”, с възложител: “Мираж-2007” ЕООД, гр. Враца. /отг. на 01.08.2018г./ ​
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на патици (мюлари) до 500 бр.“, в поземлен имот №15014.200.29 по КК на с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: Симеон Николаев, гр. Враца.  /отг. на 19.07.2018г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Автомобилен парк, гараж и открит паркинг“ в поземлен имот №014006, м. „Шумако“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Автоморга КАВП” ООД, гр. Враца /отг. на 13.07.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти», в УПИ I, пл.сн.№ 1499”а”, кв.50 „в”, Източна промишлена зона, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: «АСК-БУЛ» ЕООД  /отг. на 05.07.2018г./ 

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех преработка на плодове”, в поземлен имот с идент. 12259.1008.352, ж.к. „Хранително-вкусова зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “БИО СТАР ФУДС” ЕООД, гр. София ./отг. на 03.07.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, с възложител: «ЕКОБИЙ 2011» ООД    /отг. на 22.06.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Отглеждане на 11 бр. биволи», в ПИ № 020006, м. «Рудината», землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Б. Цв. Цв.    /отг. на 19.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: община Враца  /отг. на 15.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в  ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца“, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София   /отг. на 15.06.2018г./  
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на склад за промишлени стоки», в поземлен имот с идентификатор 12259.648.79, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Еко маника» ЕООД    /отг. на 04.06.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Предприятие за производство на картофено нишесте“ в имот с пл. №1723 от “Източна индустриална зона“, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Реид Процесинг” ЕООД, гр. Враца /отг. на 31.05.2018г
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с.Чирен, общ. Враца, с възложител: „Енте 2017” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Отглеждане на патици мюлари“ в земл. с. Мраморен, общ. Враца, с възложител: „Енте 2017” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Мобилна кланица“, в имот № 076009, земл. с. Косталево, общ. Враца, с възложител: „Спект” ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: «Електроенергиен системен оператор» ЕАД        /отг. на 18.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение ,,Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури) в имот № 12259.119.39, м. ,,Орешака”, земл. гр. Враца с възложител: „Икарст” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Мобилна мандра“ в ПИ №081038, м. „Туланеца“ на с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Северозапад-2016“ ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)», с възложител:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)     /отг. на 11.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за преработка на краве мляко”, в УПИ II-142, кв. 9, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП С. Н. И.      /отг. на 10.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Развъждане на аквакултури и свързаните с тях дейности», в язовир «Върбица», землище с. Върбица, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «Омега Фиш» ООД     /отг. на 10.05.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на биологично трайно насаждение от черен бъз, изграждане на лека ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството”, в имот №125176, земл. с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Инвест Глобал Трейд“ ЕООД, гр. Банкя /отг. на 17.04.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти“, с възложител: „Гепард Ауто“ ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Евросервиз 0105” ЕООД, гр. Враца.  /отг. на 28.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка», в поземлен имот с идентификатор 07702.311.51, местност „Агиното бранище”, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: «Топагро» ЕООД        /отг. на 23.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на ТИР паркинг и обслужващи сгради“, в ПИ 12259.19.269 м. „Елхата“, земл. гр. Враца с възложител М.Д.П.
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали в площ „Требежа”, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца”, с възложител: “Булстоун” ЕООД, гр. Враца   /отг. на 06.03.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Третиране на производствени утайки”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД     /отг. на 28.02.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Мини мандра”, в ПИ № 037124, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „СИМИ-02” ЕООД     /отг. на 16.02.2018г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“ в УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 75 по кадастралния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, с възложител: ЕТ „Красимира Велчева Павлова”
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене“, разположен в имот №000079, земл. с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, с възложител: “Габриела 2017 ” ЕООД, с. Галиче. /отг. на 07.02.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автопарк и обществено обслужване към него“, в землен имот с идентификатор 12259.119.41, м. „Орешака“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Н. Т. Н., гр.Враца  /отг. на 17.01.2018г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на имот с начин на трайно ползване „птицеферма“ в имот с отреждане „за животновъдна ферма със сгради за отглеждане на селскостопански животни“, в имот №000378, земл. с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Росгруп-Шипинг“ ЕООД, с. Селановци /отг. на 13.11.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тръбен кладенец“, в поземлен имот №282019, м.„Ливадето“, земл. с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево.  /отг. на 30.10.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на течни перилни и почистващи препарати“, в имот №179004, земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „СНИ-Комерс-1-Христо Петров“, гр. София /отг. на 29.09.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Сушилня за билки и дестилерия за етерични масла“, в имот №101017, земл. с. Фурен, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Апис Агро 98“, гр. Враца

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/”, в част от поземлен имот с идентификатор 12259.1011.75, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БИСИ ЛИЧО” ЕООД   /отг. на 14.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Търговия с черни и цветни метали и разкомплектоване на моторни превозни средства /МПС/”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Чистота Балкани” ЕООД     /отг. на 25.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Предприятие за производство и преработка на растителни ектракти, етерични и студено пресовани масла”, находящо се в УПИ III-1027, кв. 71 по плана за регулация на гр. Роман, обл. Враца, с възложител: „Бългериан Херб” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химични вещества” в м. „Говедарника“, земл. с. Лиляче, общ. Враца, с възложител: „Никас” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни”, в УПИ V-1027, кв. 71, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Биохерба Р” ООД    /отг. на 07.08.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини, и дини- с обща площ 1258,91 дка, с вода от река Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации, в землището на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Зърнохран” ЕООД    /отг. на 21.07.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на стопанска постройка в ПИ 021539, м. „Смильовец“, с. Типченица, общ. Мездра”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение предложение „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, находящо се в землищата на с. Царевец, и село Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Лодекс Л” ЕООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Крайпътен обслужващ център - тир паркинг“, в ПИ №060001 и ПИ №060002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Евро парк и релакс“ ЕООД, с. Краводер         /отг. на 04.07.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на туристически къмпинг”, в ПИ №№ 016009, 016014 , местност „Гладна”, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца,с възложител: Н. Д. К. /отг. на 09.05.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на тир-паркинг, КПП, тоалетна и баня, офис и битова стая за почивка на шофьорите”, в ПИ №№ 176005, 176004, 176009, 176002, 176006, 176007, местност „Могилите”, землище с.Краводер, общ.Криводол, обл. Враца, с възложител: „Северозапад” ЕООД   /отг. на 18.01.2017г. и 21.03.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мачтов трафопост 250 kW“ в УПИ VI - 374,375, кв. 40, по плана на село Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: ET „Любомир Василев – ЕМИВА”, с. Лесковец  /отг. на 07.06.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибно стопанство в село Вировско“, в язовир “Омарски геран“, представляващ имот №000441, земл. с. Вировско, общ. Враца, с възложител: “Джи Ем Аква Консулт” ЕООД, гр. София /отг. на 31.05.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец и поставянето на мобилна клетка за автомивка на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “САКСА” ООД, гр.Долна баня.

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тир паркинг, търговска дейност и жилищно строителство“, в имот №071002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: Силвия Красимирова Иванова, с. Добруша, общ. Криводол  /отг. на 27.04.2017г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – блокове от варовик в находище „Голия връх – уч. Запад”, в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев”, гр. София, обл. София град.

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица – 120 дка, с води от р. Искър, посредством моторна помпа в землището на с. Струпец, общ. Роман”, с възложител: ЗП Мария Йолова

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет около 2000 места”, в УПИ XVII1,5, кв.236 по плана на спортен комплекс гр. Враца, с възложител: Община Враца

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс-сайдер” в имот № 039038, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово“ с възложител: Община Оряхово /отг. на 08.08.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни”, ПИ № 109011, в м-ст „Драшански път”, в землището на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „БГ Ферма” ЕООД, с. Иваняне, общ. Столична, обл. София – град /отг. на 01.03.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца“, с възложител: “ЙОТОВ СТОУН” ЕООД, гр. Мездра /отг. на 20.02.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.39, местност „Дърводелци“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: “Метал – Димитров 59” ЕООД, гр.Враца /отг. на 31.01.2017г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица” на р. Искър в землищата на с. Царевец и с. Старо село, общ. Мездра и с. Синьо бърдо, общ. Роман, с възложител: „Турбоген” ООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на овощна градина от сини сливи и изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване”, в ПИ №№ 081039, 081008, 081006, 081005, 049004, в землище с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЕТ „Любчо Чомаковски”   /отг. на 21.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване”, в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Краун-95” ЕООД   /отг. на 20.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй”, в УПИ V, кв. 259 гр. Козлодуй, с възложител: Община Козлодуй

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на бионасаждение от малини на площ 50,970 дка и изграждане на система за капково напояване“ в имоти №№ 000241, 065016 и 065015, м. „Ливадето“, землище с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП В.П. И., с. Софрониево  /отг. на 02.12.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия /джибри/”, в имот № 12259.912.47, местност „Дърводелци”, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Федя Николов Николов     /отг. на 25.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на басейн и паркинг за леки коли”, като разширение на съществуващ комплекс “Долче Вита”, в ПИ №№ 011036, 001209, 011037, 001207 и 001203, в землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “С. Т. Слънчев рай” ЕООД       /отг. на 25.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на ябълково насаждение с площ от 57,53 дка, закупуване на земеделска техника и оборудване, и изграждане на система за капково напояване и автоматизация” в имот № 039032, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Изграждане на жилищна сграда», в ПИ № 003039, землище на с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: ЕТ «Дида 2005-Иванка Христова»       /отг. на 15.11.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: ЗП В. А.В.      /отг. на 09.11.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР-паркинг и необходимата инфраструктура към него” в ПИ с идентификатор 12259.683.13, м. „Брадичков лъг”, гр. Враца, с възложител: „Ивми Трейд” ЕООД

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на 30 крави-майки, месно направление», в ПИ № 400011, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД       /отг. на 25.10.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: «Използване на мобилна бензинова водна помпа с цел напояване на зеленчукови култури», в ПИ № 000511, местност «Доцин ливада», землище на с. Ботуня, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: ЗП Ивелина Йорданова     /отг. на 18.10.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1бр. тръбен кладенец ТК 1“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „БОВАТО – 2” ООД, гр. Враца  /отг. на 27.09.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен” в имот № 005100 в м. „Църквище” земл. на с. Згориград, общ. Враца с възложител: „Ест” АД, гр. София

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на стадион и обслужващи сгради- съблекални, офис, склад за инвентар и др.”, в ПИ № 286005, м. „Пасище 2”, землище с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: община Хайредин   /отг. на 19.09.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци” в ПИ № 12259.734.17, м. „Гладно поле”, земл. гр. Враца, с възложител: „Земин” ЕООД /отг. на 25.08.2016г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град /отг. на 05.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща сграда за отглеждане на животни във ферма за месодайни крави” в ПИ № 391007, землище с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Винарска изба Оряхово” ООД   /отг. на 05.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Преустройство и разширяване на предприятие за производство на трайни сладкарски изделия”, в УПИ VІІІ-526, кв.51, с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: “Хели 2001” ЕООД   /отг. на 11.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на път – продължение на съществуваща улица” с о.т.64а – 110 по регулационния план на с. Горни Вадин, общ. Оряхово с възложител: Община Оряхово /отг. на 08.08.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти”, в ПИ с идентификатор 12259.674.112, м. „Занкиното”, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ИСО 09” ЕООД   /отг. на 28.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Горна Бешовица“, в имот №000260, землището на с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Ники-1-Николай Тошев” ЕООД, с.Брусен    /отг. на 21.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на приемник на ел. енергия в УПИ XXXVI-258 (ПИ с идент. по КККР 37798.504.520), кв. 211, (ул. "Хан Тервел" №5), по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /отг. на 05.07.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на п.и.12259.727.2, м. „Гладно поле” в землището на гр. Враца и обособяване на УПИ за изграждане на жилищен комплекс”, с възложител: „О.М.С. Салери Истърн Юръп” ЕООД, гр. Враца /отг. на 21.06.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Инсталация за първична преработка на ферментирали продукти за производство на протеинов фураж”, в УПИ ІVа, кв.3, ул.”Васил Левски” № 4а, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: “Логи 9” ООД   /отг. на 20.06.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 30,863 дка” в имот № 000189 в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца с възложител: В. Иванов, с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца
 • Съобщение за инвестиционно предложение за ,,Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 697,400 до км 694,00“ с възложител: ,,Мост Медиа“ ЕООД, гр. Козлодуй, обл. Враца
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодите им, мини мандра и биогаз инсталация“, в имот №044002, местност „Карчовото“, землище с.Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: М. П. М., гр.София. /отг. на 11.05.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце“, в имот №037024, местност „Солишова падина“, землище с.Косталево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: ЗП А. С. Г., гр.Враца. /отг. на 10.05.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Нова въздушна кабелна линия 20 kV, ново метално табло – трансформатор /МТТ/ 1x100kVA/20/0.4/0.231kVA и външно ел.захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, (ул. "Латинка" №29) кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, обл. Враца, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София /отг. на 19.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали (глауконитови пясъци – изходна суровина за производството на естествени минерални торове за селското стопанство) от находище „Глория” – концесионна площ „Глория” в землището на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, общ. Враца, обл. Враца с възложител: „БН-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. София
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на 78,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 276003, 530001, 530002, 530005, 530006, 531004, 554001, 554002, 554006, 555001, 555002, 555003, 555004, 555006, 556001, 556002, 556003, 556004, 556005, 556006, 556007, 556008, 553007, 530004, 555005, 556009, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: “Голдън Фрут” ООД  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на 12,8 дка лозово насаждение и система за капково напояване на същото”, в имоти №№ 531001, 531002, 531003, 531005, 531006, 553001, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ЗП “Яне Николаев Нековски”  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Север”, с обща площ от 24,72 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД  /отг. на 21.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Създаване на овощна градина от облагороден орех”, в землищата на с. Горна Бешовица и с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕООД Орех – А. Р., с. Ослен Криводол, общ. Мездра, обл. Враца /отг. на 04.04.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Добив на варовик-строителни материали от находище „Касибо”, в м-ст „Солишова падина”, в землището на с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Кралтрейс” ООД, гр. Враца, обл. Враца /отг. на 28.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“ в УПИ XI и УПИ XV, кв. 16, гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "АДМ България Лоджистикс" ЕООД, гр. София /отг. на 14.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кошара и сеновал за отглеждане на селскостопански животни”, в поземлен имот № 033019, местност „Голия връх”, землището на с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Венцислав Иванов Георгиев, с. Крапец, обл. Враца /отг. на 12.03.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцеферма”, в поземлен имот № 108524, местност „ПАСИЩЕ 2”, землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: ****** с. Хайредин, обл. Враца /отг. на 19.02.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: ”Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в имот № 076009, земл. с. Косталево, олщ. Враца”, с възложител: „Спект” ЕООД, гр. Враца /отг. на 19.01.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: ”Инсталации за дестилационна фабрика за производство на рактифициран зърнен спирт 96,0 – 96,2 % алкохол с капацитет 6000 л/денонощие” в УПИ I-125 кв.3, Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Логи 9” ООД /отг. на 14.01.2016г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Цех за преработка на етерично-маслени култури и силозно складово стопанство” в УПИ III кв.36, с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца,, с възложител: /отг. на 13.01.2016г. „Глобъл Агро Север” ЕООД
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Тир паркинг, хотел и ресторант“ в ПИ с идентификатор 12259.145.1, м. „Кременското“, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Екофрут" ООД, гр. Враца /отг. на 23.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на втори цех за производство на млечни продукти към млекопреработвателно предприятие” в имот № 501.80, за който е образуван УПИ XVI в кв.51 с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Топила Груп” ЕАД, гр. София /отг. на 28.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцеферма за 1300 животни”, в поземлен имот № 12259.787.4, местност „Пискавец”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „АНИМАЛ ТРЕЙД” ООД, гр. Враца /отг. на 11.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен, строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа“, в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София /отг. на 02.12.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Разработка по открит способ на находище на скално-облицовъчни материали “Енджи-Юг”, с обща площ от 24,4 хектара, в землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “Маронас” ООД  /отг. на 24.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили с паркинг, малък мотел и кафе – бистро” в имот №006009, местност „Дърводелци“, в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: Племен Илиев Георгиев, гр. Враца. /отг. на 04.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: „Образуване на нов УПИ X – 694,695, кв. 36 по ПРЗ на гр. Роман от УПИ I – 694,695, кв. 36 по плана на гр. Роман с цел предоставяне на поземления имот – частна държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването за “Изграждане на комплекс за здравеопазване – спешна помощ“, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Област Враца /отг. на 03.11.2015г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за: “Изграждане на “Басейн” и “Паркинг за леки коли”, като разширение на съществуващ спортен терен “Долче Вита”, в ПИ № 011036 и № 001209, землище с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “С. Т. Слънчев рай” ЕООД /отг. на 04.11.2015г./