Природна забележителност “САМУИЛИЦА I и САМУИЛИЦА II”

Цели на обявяване: Пещери

Местоположение:

Област: Враца, Община: Роман, Населено място: с. Кунино

Площ: 3,5 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972)

Режим на дейности:

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и други формиции в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи.

Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

Природна забележителност “Самуилица I и Самуилица II” представляват съседни пещери в землището на с. Кунино.

„Самуилица I“ е с дължина около 112 м. и към 50-я метър се разширява в голяма зала с диаметър около 30 м. От свода и висят стотици, сравни­телно добре запазени бели, красиви образувания. На пода има синтро­ви езера и панички.

„Самуилица II“ е малка, светла пещера, приличаща на ниша. Изро­вена е изцяло при археологически разкопки. Двете пещери са били обитавани през средния и късен палеолит.

При археологически разкопки тук са открити кремъчни ядра, стъргалки, зъбовидни резци, множество микролити от кремък и обработва­ни в най-примитивна форма животински кости.