Изменения и допълнения към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ново!

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет  (публикувано в ДВ, бр.12 от 12.02.2016 година) са направени изменения и допълнения към  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, както и нови формуляри (образци) на документите, които се подават в РИОСВ и чрез които се предоставя информация.