РИОСВ–Враца отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой

Екоинспекцията отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой - 16 септември. Експерти  гостуваха  в  СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра. В часа по физика пред учениците от 8 – ми клас бе представена презентация за значението на озоновия слой за живота на планетата. Осмокласниците научиха повече за веществата, които го разрушават, забраните за  употребата им в България и какво се прави в световен мащаб за спирането на тези процеси. Най-активните участници във викторината получиха награди, осигурени от РИОСВ – Враца.

16 септември е обявен за Международен ден за защита на озоновия слой, отбелязвайки датата, на която през 1987 г. е подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

България ратифицира Виенската конвенция и Монреалския протокол през 1989 г. и е страна по тях от 1991 г.

В резултат на предприетите мерки и усилията, положени досега е прекратена на употребата на хлорфлуорвъглеводороди (CFC), халони (с изключение на критичните употреби), тетрахлорметан и метилхлороформ (с изключение на лабораторни и аналитични употреби), бромсъдържащи въглеводороди (HBFC) и метилбромид (MB).

От началото на 2010 г. се забранява употребата на свежи ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) за обслужване на съществуващите хладилни и климатични инсталации и от януари 2015 г. в България не се употребяват озононарушаващи вещества.