РИОСВ – Враца запознава деца с биологичното разнообразие и защитените територии в резерват “Врачански карст”

РИОСВ – Враца запознава деца с биологичното разнообразие и защитените територии, чрез преминаване по маршрут през резерват “Врачански карст”

 На 04.07.2013г. ученици от община Враца участваха в организираното от РИОСВ - Враца преминаване по маршрут в резерват "Врачански карст". Децата се изкачиха от града до водопада Скакля, където участваха в практически дейности и игри, запознаващи ги с природните процеси и природозащитните проблеми. По забавен начин, чрез надпревара и работа по групи, игрите въведоха децата в живота на лалугера и орела и им помогнаха да разберат някои от заплахите за тях, като загубата на подходящи места за хранене. Най- активните в игрите бяха наградени с енциклопедии и атласи за животните и растенията. Участниците слязоха през "Войводин дол" до природна забележителност Вратцата.

Преминаването по маршрута е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

 

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com