РИОСВ-Враца запозна деца с биологичното разнообразие и защитените територии, чрез преминаване по маршрут през резервата

          Ученици от град Враца участваха в организираното от РИОСВ - Враца преминаване по маршрут в резерват "Врачански карст". Децата се изкачиха от разклона за село Паволче по Ботевия път. При навлизането на маршрута в резервата, всички бяха запознати с режимите на защитената територия и поведението, което туристите трябва да спазват в нея.

          Децата участваха и в практически дейности и игри, запознаващи ги с природните процеси и природозащитните проблеми. По забавен начин, чрез надпревара и работа по групи, игрите въведоха децата в живота на лалугера и орела и им помогнаха да разберат някои от заплахите за тях, като загубата на подходящи места за хранене. Всички участници бяха наградени с енциклопедии и атласи за животните и растенията.

          Преминаването по маршрута е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Снимки