РИОСВ – Враца ще награди участниците в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

                    На 11 април 2014г. ще бъдат излъчени победителите в обявения миналата година конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Награждаването ще се проведе от 11 часа в информационния център на РИОСВ – Враца. Участие в конкурса са взели единадесет автора, които са се представили с общо 34 фотографии. Всички творби, ще бъдат изложени за посетителите на информационния център в сградата на РИОСВ – Враца.

Организирането на конкурса е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.