РИОСВ – Враца ще награди най-добрите фотографии на учениците от проведен “фотолов”

РИОСВ - Враца организира изложба с фотографии на ученици от проведен “фотолов” в резерват “Врачански карст”. Изложбата ще бъде открита на 18.12.2012г. /вторник/ от 15.00 часа в информационния център на инспекцията. Ще бъдат представени фотографиите  на ученици от СОУ „Христо Ботев” и ЕГ „Йоан Екзарх” във Враца. Снимките са от проведен “фотолов” по рано през годината на територията на резерват “Врачански карст”. Авторите на най-добрите фотографии ще получат награди от РИОСВ – Враца.

Награждаването и провеждането на изложбата е само част от дейностите на РИОСВ – Враца по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" . С реализирането на посочената дейност очакваме да се постигне основната цел на проекта - опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст".

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв..

Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.

Национално съфинансиране: 52 935.00лв.

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води – Враца

 

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com