РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване между пет билкозаготвителя, организирали пунктове на територията на област Враца. Разпределението на квотите стана след разглеждане на подадените документи от представители на РИОСВ Враца,  еколозите на общините в областта, Държавни горски стопанства и Регионалната дирекция по горите.

Фирмите и физическите лица, които имат право да ползват/събират лечебни растения под специален режим на територията на областта са: Кооперативен съюз Враца, пункт Мездра, ул. „Брусенско шосе”3; „Херба Лайн БГ” ЕООД, пункт с. Брусен, ул. „Дружба”1; „Нели-Емил” ЕООД, пункт Враца, ул. „Козлодуйски бряг”; Любомир Иванов Мишев, пункт с. Игнатица и „Ди Ес-Херба”, Враца, пункт Враца, ул. „Васил Кънчов” 25.

През 2017 г. във Врачанска област е предвидено да бъдат събрани 500 кг. цвят – лечебна иглика, 500 кг. венечни листа червен божур, 1000 кг. лечебен ранилист стрък, 150 кг. шапиче и 100 кг. лазаркиня стрък.

Всяка друга фирма или физическо лице, непосочено в заповедта на РИОСВ,  което събира или изкупува лечебни растения под специален режим на опазване, подлежи на санкции, съгласно действащите закони.

Ежегодно, със заповед на министъра на околната среда и водите, се определя допустимо за събиране количество билки по райони или находища.

Под специален режим на опазване и ползване се поставят отделни видове диворастящи лечебни растения когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване, или има опасност от появяването на такава тенденция. Режимът се определя всяка година със заповед на министъра на околната среда и водите, като този режим обхваща забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете на територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; определяне на допустимото за събиране количество билки; разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.

На територията на Врачанска област е забранено да се събира червен божур от находищата, намиращи се в защитените местности “Тепето” и “Коритата”.

През изминалата година от РИОСВ – Враца са съставени четири акта за установяване на административни нарушения на специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения.