РИОСВ – Враца провежда “Конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”

Във връзка с изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., РИОСВ – Враца проведе “Конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”.

В състава на конкурсната комисия взеха участие експерти от РИОСВ-Враца в областта на управлението на отпадъците и защитените територии, които обходиха населените места Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец.

Критериите, по които ще бъде класиран тазгодишния победител, са следните:

1. Състояние на входно-изходните пътни артерии.

2. Осъществен целогодишен контрол от страна на кметовете по отношение правилното третиране на битовите отпадъци в населените места.

3. Поддържане на чистотата в населените места.

4. Работа с жителите на населените места по отношение чистотата и въвеждане на разделното събиране на отпадъци - пластмаси, хартия, стъкло.

5. Закрити сметища.

6. Формиране на положително отношение и познания в местните общности за отговорно поведение и ангажираност в опазване на биологичното разнообразие и защитените територии.

7. Запознаване на местното население с режимите и ограниченията в резерват “Врачански карст”.

Победителят в конкурса, ще бъде обявен на 25 април на специална церемония в информационния център на РИОСВ-Враца.

С реализирането на посочената дейност очакваме да се постигне основната цел на проекта - опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст".

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.

Национално съфинансиране: 52 935.00лв.

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води – Враца

 

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com