РИОСВ – Враца проверява търговските обекти за пластмасови торбички на пазара

През август експерти от отдел „Контрол на околната среда“ в РИОСВ – Враца извършиха 15 извънредни проверки на търговски обекти в населените места от Врачанска област. В проверените до момента обекти не са констатирани нарушения на цитираната наредба.

 

В момента на проверките търговците предоставят изисканите документи, с които удостоверяват откъде са закупени предлаганите в обекта пластмасови торбички, декларации от производителя  за съответствие  с изискванията по чл. 4, ал. 1 от Наредбата и касов бон, от който става видно, че торбичките се предлагат срещу заплащане на определена стойност в зависимост от вида и размера на пластмасовата торбичка.

 

От констатираните до момента факти личи, че извършените в предходните години  проверки по спазването на екологичното законодателство във връзка с пускани на пазара пластмасови торбички, даваните предписания, както и съставяните актове за установени административни нарушения, са дали ефект.

 

Проверките се извършват в изпълнение разпоредбите на МОСВ и ще бъдат осъществявани ежемесечно до края на 2017 г. Целта на проверките е да се установи дали от страна на търговците се спазват и прилагат разпоредбите на Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн., ДВ бр. 30/15.04.2016).