РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на водоизточници захранващи чешми в центъра на с.Чирен

Експерти от РИОСВ-Враца, БДДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЗИ-Враца провериха сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на подземни водоизточници, захранващи чешми в центъра на Чирен, общ. Враца.

По време на огледа е установено, че водата от три подземни водоизточници в центъра на селото, които не са предназначени за питейно-битови нужди са видимо мътни и с миризма на фекалии.

Като вероятен източник на замърсяването и предвид карстовия характер на района е проверена свинеферма, собственост на фирма „КОВА-М“ ЕООД, гр. София, намираща се в землището на Чирен.

Констатирано е, че торовата фракция (течна и твърда) от обекта се събира в безотточна бетонирана яма, която има свободен обем.  На около 50 м. от нея в съседно дере, водещо към малка пропаст е изхвърлена животинска тор, която се е просмукала от карста.

От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби от чешмата в центъра на селото и от реката, преминаваща през селото. Резултатите ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени.

На фирмата е издадено предписание за предоставяне на информация за начина на извозване и третиране на торовата фракция.

За допуснатото нарушение на фирма„КОВА-М“ ЕООД ще бъде наложена административнонаказателна мярка.