РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на река Лева в района на „Железния мост“ на главен път Е-79 Враца-Монтана

На 12.11.2015 г. в 12:20 часа на дежурният телефон на РИОСВ-Враца е получен сигнал за замърсяване на река Лева в района на железния мост на главен път Е-79 „Враца-Монтана“, от дейността на животновъдни обекти, намиращи се в земл. на кв. „Бистрец“, гр. Враца, общ. Враца. Извършена е незабавна проверка в присъствието на пълномощника на Община Враца за кв. „Бистрец“, при която е направен оглед на коритото на река Лева в местността „Свинарниците“, в земл. на кв. „Бистрец“ до района на железния мост на главен път Е-79 „Враца-Монтана“. По време на огледа не е констатирано изхвърляне на торов отпад в коритото на реката, както и следи от депониране на такъв в заливаемата зона на реката в близост до животновъдните стопанства. В същият участък на реката се извършва добив на наносни отложения от служители и техника на „Галактика 03“ ЕООД, за която дейност дружеството има издадено разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите. Водите на реката в конкретния участък се замътняват вследствие на работите по изземване на наносните отложения.