РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на река Лева в района на Природна забележителност „Вратцата“, гр. Враца

На 12.11.2015 г. в 14:50 часа на зеления телефон в РИОСВ-Враца и от тел. 112 е получен сигнал за замърсяване на река Лева в района на природна забележителност „Вратцата“. Извършена е незабавна проверка съвместно с представители на БДДР-Плевен и Общинска администрация-Враца, при която е констатирано, че се извършва почистване на изкуственото езеро, намиращо се на територията на хотелски комплекс „Чайка“. Вследствие измиване на езерото с вода от река Лева и почистване на натрупаната утайка, е причинено замътняване на реката. Констатирано е, че изгребаната утайка е депонирана в непосредствена близост до езерото. От Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са взети водни проби за анализ от реката преди хотелския комплекс и след него. Резултатите на измерените на място показатели "активна реакция рН", "разтворен кислород" и "електропроводимост" не показват влошаване качеството на водата в реката вследствие измиването. Не е установено наличие на екземпляри умряла риба. За приключването на извършените лабораторни анализи на взетите водни проби от Регионална лаборатория - Враца е необходимо допълнително технологично време. По информация на Общинска администрация-Враца, изкуственото езеро е публична общинска собственост и към момента, не е предоставено на физически или юридически лица за ползване или стопанисване. Ползването на вода за съоръжението от река Лева е на база договор между Община Враца и „Напоителни системи“ ЕАД, клон Мизия. В момента на извършване на проверката измиването на езерото е преустановено. От страна на РИОСВ-Враца на Община Враца са дадени предписания да се почисти и извози утайката депонирана в непосредствена близост до езерото, да се изяснят обстоятелствата по предприемането на дейностите по почистването, както и да се предвидят мерки за недопускане на повторно замътняване на реката. РИОСВ-Враца ще извърши последващи проверки и контрол по изпълнение на дадените предписания, за да проследи състоянието на реката.